Gods uitverkorenen:

Jesaja 53: 1

Wie heeft onze prediking gelooft, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?

Johannes 12: 44-46

En Jezus riep en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in DENGENE, DIE Mij gezonden heeft.

En die Mij ziet ( begrijpt), die ziet DENGENE, DIE Mij gezonden heeft.

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft ( 100%), in de duisternis niet blijve.

slide_71

1 Johannes 4: 1-6

 • Geliefden, gelooft niet een iedere geest ( leraar), maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
 • Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
 • en alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
 • Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want HIJ is meerder, DIE in u is, dan die in de wereld is.
 • Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
 • Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Markus 9: 40

 • Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.

Johannes 6: 63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

027-it-is-the-spirit-that-makes-alive-the-flesh-profits-nothing-john-6-63

Johannes 1: 12,13

 • Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
 • welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

1 Petrus 2: 9,10

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden DESGENEN, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar Licht;

gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt,; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

4

Titus 3: 5,6

 • …( God heeft ) ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
 • Denwelken HIJ over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;-

c469734bac237db81433c81cf30c59ba

10115-2

 

Vertrouwen op God in nederigheid:

1-peter-5-6-7

Psalm 57: 2-4

Wees mij genadig, o God! Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op U, en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw UWER vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.

Ik zal roepen tot God den Allerhoogste, tot God, DIE het aan mij voleinden zal.

HIJ zal van den hemel zenden, en mij verlossen, te schande makende dengene, die mij zoekt op te slokken. Sels. God zal ZIJN goedertierenheid en ZIJN waarheid zenden.

Openbaring 1: 8

 • IK ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de HEERE, DIE is, en DIE was, en DIE komen zal, de Almachtige.

Lukas 4: 18,19

 • De Geest des HEEREN is op Mij, daarom heeft HIJ Mij gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om den armen ( van geest) het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om den gevangenen ( onder de macht van satan) te prediken loslating, en de blinden ( verdwaalde van God) het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des HEEREN.

Romeinen 12: 16

 • Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.

Matthéüs 13: 3

 • En Hij ( jezus) sprak …vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.

Openbaring  3: 20,21

Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

Openbaring 1: 3

 • Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Nog een weinig tijd om recht te staan voor God:

Openbaring 1: 7

 • Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

handgive

 

 

Vader en zoon relatie:

Na de zondeval:

Genesis 3: 22

 • Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!…

Vóór de zondeval waren Adam en Eva niet kennende van het goed en kwaad. Dit was het Plan van God. Het Plan dat mensen niet die kennis mochten hebben, dan alleen God. Het was ZIJN bedoeling dat mensen van ZIJN leiding zouden genieten, zonder er zelf een draai aan te geven.

adam_and_eve

Het gevolg dat de mensen deze kennis wel bezitten, is dat de mens er een puinhoop van maken sinds de zondeval. Er is niet één regering of koning die vrede kan maken, en als zij zeggen dat er vrede is, is er altijd nog criminaliteit.

Prediker 8: 9

 • Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk, dat onder de zon geschiedt: er is een tijd, dat de ene mens over den anderen mens heerst, hem ten kwade.

God is de Vader, de mens hoort ZIJN kinderen te zijn. Wie ZIJN wil doet, zijn ZIJN kinderen.

Romeinen 8: 14

Want zovelen als er door den Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods.

take-root-bear-fruit-65-638

Matthéüs 11: 25

In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! HEERE des hemelen en der aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.

Jesaja 57: 15,18

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is. IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat IK levend make den geest der nederigen, en opdat IK levend make het hart der verbrijzelden./ IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen.

Vergelijk eens een vader en een ( bv. jonge) zoon. Als de zoon het zelf wilt overleven, wat zal er met die zoon gebeuren, als de vader hem niet corrigeert? Dan zal het niet goed aflopen met die zoon.

god-images-hand-father-child

Zo is onze Vader ook betrokken met ZIJN kinderen. We moeten door HEM laten leiden, door Jezus Christus raad. Ongehoorzaam zijn aan God, is de zonden. Zoals Adam en Eva ook ongehoorzaam waren aan Gods gebod om niet aan de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, met het gevolg van de dood. Waren zij gehoorzaam, dan was er geen dood en wetenschap door de mens. Daarom:

Spreuken 3: 5-7

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Zijt niet wijs in uw ogen; vrees ( heb ontzag) den HEERE, en wijk van het kwade.

Romeinen 12: 16

Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

psalm-143

 

Wie is levend in God?

Johannes 3: 3 ( vrije vertaling)

 • Jezus antwoordde en zeide…: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Indien iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet begrijpen.

Johannes 3: 5

 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Romeinen 8: 1 ( King James Version, Staten vertaling)

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

De levenden:

Openbaring 20: 6

Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. ( 1 Thess. 4: 16,17)

Handelingen 2: 38

…Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden ( ongerechtigheid); en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

revelation_3-20

2tim2-22

De doden:

Spreuken 8: 35,36

 • Want die Mij ( Jezus) vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE ( God).
 • Maar die tegen Mij zondigt ( ongehoorzaam zijn), doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten ( niet vertrouwen), hebben de dood lief.

Titus 1: 16

 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

1 Timothéüs 5: 8

 • Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten ( van het lichaam van Christus), niet verzorgt ( in geest en waarheid, en nodigheden des levens), die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.

slide_19

Vergelijk dit woord van Jezus, hoe Hem te volgen:

Lukas 9: 57-61

 • En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.
 • En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.
 • En Hij zeide tot een andere: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.
 • Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
 • En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.
 • En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat. en ziet  naar hetgeen achter is, is geschikt in het Koninkrijk Gods.

Voorbeeld van gehoorzaamheid:

Matthéüs 4: 19,20

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Zij dan, ( geen excuus hebbende >) terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

matthew-4-19-bible-quotes-hd-wallpapers-download

 

 

Bloedschuld vermijden als gelovige:

2 Timothéüs 4: 1,2

Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en de doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk;

predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

2-timothy-4-2

Jezus zegt:

Matthéüs 10: 27,28

 • Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.
 • En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vrees veelmeer HEM, DIE beide ziel en lichaam kan verderven in het dodenrijk.

Markus 16: 15

 • En Hij zeide …: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

God spreekt:

Ezechiël 3: 18-21

 • Als IK tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.
 • Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.
 • Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert, en onrecht doet, en IK een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden, die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal IK van uw hand eisen.
 • Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel bevrijd.

Stel uzelf deze vragen eens, als christen?

Romeinen 10: 13-15

 • Want een ieder die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben?

En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen?

 

11378781_538327806309687_1905259352_n

 

 

 

Het rijk der fabelen:

De cultuur van het oude Griekenland was vol van afgoderijen. Nadat God ook de Grieken ( heidenen) toegelaten heeft om ook een erfgenaam te kunnen worden in ZIJN Koninkrijk, is er langzaam ook de afgoden meegenomen. Men name van Zeus, Poseidon en Hades. Ook dat de doden in het dodenrijk levend waren. Deze mythologie is niet van God.

9aab5220094e2eb5cfd724f446b0f39b

Paulus trok door Athéne en kwam op een marktplaats.

Handelingen 17: 22,23

 • En Paulus, staande in het midden van de plaats, genaamd Areópagus, zeide: Gij mannen van Athéne! ik bemerkte, dat gij alleszins gelijk als goddienstiger zijt.
 • Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. DEZEN dan, DIEN gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden.

0587_acts231100

Ook in andere culturen werden afgoden aanbeden, waaronder in klein-Azië (Turkije).

Toen Jezus Christus verheerlijkt was bij de Vader, heeft Hij zeven brieven gezonden aan zeven Gemeenten door Gods Geest, één van deze Gemeente was Efeze. Typerend wordt er door Jezus Zelf in Gods Geest vermanend gesproken.

Openbaring 2: 5-7

 • Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal haastelijk tot u komen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
 • Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat.
 • Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den Boom des Levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

intocht_utrecht

Is dit niet, St. Nikolaas? Deze kwam inderdaad uit Turkije om door te reizen naar Spanje, en weer naar Holland. Afgoderijen dus!

Uit het oude Griekenland en de landen eromheen, werd gelooft dat mensen die doodgaan, in Hades verder leefden. Dit strookt niet met Gods Woord.

Prediker 9: 5

 • Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten.

Vele christenen worden bedrogen door een valse leer, dat de zondaar die zich niet bekeert, gefolterd wordt in de hel. De hel is Hades, Hades is het dodenrijk.

hades-concept-final-3

 

God zal nooit iemand dag en nacht laten folteren in het vuur. God is liefde!

Voorbeeld uit het oude Israël, over de Israëlieten die de afgod Baäl zijn gaan navolgen.

Jeremía 32: 35

 • En zij hebben de hoogten van Baäl gebouwd, die in het dal des zoons van Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochteren den Molech door het vuur te laten gaan; hetwelk Ik hun niet geboden, noch in MIJN hart is opgekomen, dat zij dezen gruwel zouden doen; opdat zij Juda mochten doen zondigen.

moloch_the_god

Helaas zijn de mensen geneigd om iets te hebben te geloven wat niet waar is. Hitler zei in een toespraak: Hoe groter de leugen, hoe meer mensen die het geloven. Deze tiran wist dit.

2 Timothéüs 3: 13

Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.

2 Timothéüs 4: 4

En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

1 Timothéüs 4: 7

Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.

 

Als God zegt dat wie HEM niet volgt, door Jezus Christus, deze dood zullen gaan in de tweede dood, dan betekend dat, dat zij voor eeuwig dood zullen zijn. De eerste dood, de dood van Adam, is een opstanding gerealiseerd voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen ( Hand.24: 25). De eerste dood en het dodenrijk worden in de tweede dood geworpen ( Openb.20:14).

deathandhell

Slot:

Johannes 14: 6

Jezus zeide…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.

Spreuken 8: 36

Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten ( ongehoorzaam zijn), hebben de dood lief

Er staat niet dat zij de eeuwige foltering lief hebben.

Jesaja 5: 24

Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het kaf door de vlam verdaan wordt, alzo zal hun wortel als een uittering wezen; en hun bloem zal als stof opvaren; omdat zij verwerpen de wet des HEEREN der heirscharen, en de rede des Heiligen van Israël versmaden.

 

Door het bloed van Christus:

Johannes 6: 53-58

 • Jezus dan zeide…: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
 • Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
 • Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
 • Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven.Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.

8a963a3b76407519e2b656b5824a8208

1 Korinthe 11: 24-26

 • En als Hij gedankt had, brak Hij het ( Brood), en zeide: Neem, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
 • Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
 • Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij ( weder-)komt.

images

20130601a

Openbaring 1: 5

 • ..; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Openbaring 7: 13-15

 • …Deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
 • …Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
 • Daarom zijn zij voor den troon van God, en dien HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op den troon zit, zal hen overschaduwen.

72f3a8b671e4f911d60a74276b060c63

 

God aanbidden in Geest en Waarheid:

Johannes 4: 24

God is een Geest, en die HEM aanbidden moeten HEM aanbidden in geest en waarheid.

inspiritandtruth

2 Korinthe 3: 17

De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest des HEEREN is, aldaar is vrijheid.

c3ada23f6689410617a46eeab02f6126

 

 • Het Evangelie: Handelingen 2: 38
 • Het gebod van verkondigen: Markus 16: 15
 • De eenheid met Christus en God: Johannes 17: 19-21

Galaten 5: 16-18,24,25

En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet.

galatians5v16

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet ( wat gij in het oude leven deed),

maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet./

Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

In dien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

galatians-5-vs-25

De werken van het vlees:

 • Galaten 1: 10 > ..Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
 • 1 Timothéüs 1: 4 > …noch zich begeven tot fabelen, en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is.
 • Titus 1: 14-16 > En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.
 • Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, tot alle goed werk ongeschikt.

1 Timothéüs 6: 12

Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

8429077470_2acd419917_b

 

Een christen waardig wandelen:

Romeinen 8: 11

 • En indien de Geest ( van God), Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.

010a242e9ecd42533b194561a7df221e

 

Kolossenzen 3: 1-3

 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
 • Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

col3_2

Romeinen 6: 4

 • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

5c483d7b6cd374fb9b2859b5350c3dad

Kolossenzen 1: 10

 • -; opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;-

Galaten 5: 16,17

 • En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
 • Want het Vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

flesh-and-spirit

Johannes 15: 20

 • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Johannes 16: 33

 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

john-16_33

2-corinthians-13_4

2-corinthians-13-5