Van dood tot levend:

Geestelijke zinnebeeld:

De dorre plaats moet geblust worden met het water des levens, om de dorre plaats te laten groeien.

Efeze 2: 1-7

En u heeft HIJ mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

maar God, DIE rijk is in barmhartigheid door ZIJN grote liefde, waarmede HIJ ons liefgehad heeft,

ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; ( uit genade zijt gij zalig geworden)

en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

opdat HIJ zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemende rijkdom ZIJNER genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Openbaring 21: 5-7

En DIE op den troon zat, zeide: Ziet, IK maak alle dingen nieuw. En HIJ zeide tot mij ( Johannes): Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

En HIJ sprak tot mij: Het is geschied. IK ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Eind. IK zal den dorstige geven uit de fontein van het Water des Levens voor niet.

Die overwint, zal alles beërven; en IK zal hem een God zijn, en hij zal MIJ een zoon zijn.

Openbaring 22: 17

> En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! en die dorst heeft, kome; en die wil, neme het Water des Levens om niet.ezekiel_37_4_by_camoartz-d99caks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *