God liefhebben met geheel uw ik:

Marcus 12: 29,30

En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE.

En gij zult den HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Hart- Matthéüs 5: 8

Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

Ziel- 1 Petrus 1: 22,23

Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwige blijvende Woord van God.

Verstand- Spreuken 3: 5,6

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Kracht- Romeinen 1: 16/ 15: 13

Want ik schaam mij des Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek

De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.

mark1230tumblr_nopxjac1jc1si5luho1_500

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *