Levend makende Geest van God:

Jesaja 57: 15

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat IK levend maakt het hart de verbrijzelden.

Ezechiël 36: 26,27

En IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u; en IK zal maken, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult bewaren en doen.

Johannes 6: 63

De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Johannes 14: 26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

2 Korinthiërs 3: 4-6

En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf; maar onze bekwaamheid is uit God; DIE ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

1 Petrus 1: 15,16

Maar gelijk HIJ, DIE u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel; daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want IK ben heilig.

acts-2-38blessed_620

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *