Als Christus een christen zijn:

1 Korinthe 6: 17,19,20

Maar die de Heere aanhangt, is één Geest met Hem./ Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet zijt? Want gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God is.

Kolossenzen 2: 6,7

Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.

1 Petrus 2: 21

Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nagelaten heeft, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.

Efeze 3: 17-19

Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; opdat gij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Kolossenzen 3: 1-3

> Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die van boven zijn, waar Christus is, zittende aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.connection-church-croptumblr_m3tnkwxgmv1qhmhdfo1_500

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *