God der vergeving:

Exodus 33: 18,19

Toen zeide ..(Mozes): Toon mij UW heerlijkheid!

Doch HIJ zeide: IK zal al MIJN goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar IK zal genadig zijn, wie IK zal genadig zijn, en IK zal MIJ ontfermen, over wie IK MIJ ontfermen zal.

Exodus 34: 6,7a

Als nu de HEERE voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep hij: HEERE, HEERE; God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. DIE de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, DIE de ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft;-

  • Romeinen 3: 21-24
  • Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:
  • Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.
  • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

Hebreeën 10: 15-18

En de Heilige Geest getuigt het ons ook; want nadat HIJ tevoren gezegd had: Dit is het verbond, dat IK met hen maken zal na die dagen, zegt de HEERE: IK zal MIJN wetten geven in hun harten, en IK zal die inschrijven in hun verstand; en hun zonden en hun ongerechtigheden zal IK geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving van zonde is, daar is geen offerande meer voor zonde.

Micha 7: 18,19

Wie is een God gelijk GIJ, DIE de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel ZIJNER erfenis voorbijgaat? HIJ houdt ZIJN toorn niet in eeuwigheid; want HIJ heeft lust aan goedertierenheid. HIJ zal ZICH onzer weder ontfermen; HIJ zal onze ongerechtigheden dempen; ja, GIJ zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

d4a67ff2f6010e71233b7735fa0b25b4aedeeaa70e1838a6ec7721cb511f42d928118

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *