Het Evangelie is zwart/wit, geen mistige realiteit:

Johannes 3: 16,17

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eerstgeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet vernietigd worde, maar het eeuwige leven zullen ontvangen. Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem behouden wordt.

Het Evangelie:

Handelingen 2: 38

En Petrus zeide …( tot de gehele wereld): Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der … (onrechtvaardigheid), en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Johannes 3: 5

Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Zo iemand niet wederom geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

2 Thessalonicenzen 2: 13-17

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid; waartoe HIJ u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, DIE ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, vertrooste uw harten, en versterke u in alle goed woord en werk der verkondiging.

Staat vast in het zwart/wit van het Evangelie, want:

  • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil van Mijne Vader, DIE in de hemelen is-Matthéüs 7: 21.
  • Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt weerstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande kunt blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met welke gij al de vurige pijlen van het boze zult > kunnen <  uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Met alle bidding en smeking, biddende te aller tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;- Efeze 6:13-18.
  • eph-6-17hqdefaultmatthew-24-14-gospel-of-the-kingdom-preached-blue

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *