Door de Geest de wetenschap van de zonde:

Micha 4: 1,2

Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en deze zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot deze toevloeien. En vele heidenen zullen heengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat HIJ ons lere van ZIJN wegen, en wij in ZIJN paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN Woord uit Jeruzalem.

 • Markus 1: 1-4,8
 • Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God.
 • Gelijk geschreven is in de profeten: Ziet, IK zend MIJN Engel voor Uw aangezicht, Die Uw weg voor U heen bereiden zal.
 • De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt ZIJNE paden recht.
 • Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden./
 • Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heiligen Geest.

Johannes 14: 26/ 15: 26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb./ Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 14: 6

Jezus zeide…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Het bekennen:

 • Spreuken 3: 5,6
 • Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Romeinen 7: 14-23
 • Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 • Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 • En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
 • Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
 • Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
 • Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 • Zo vindt ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
 • Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendige mens;
 • maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

Galaten 5: 17

Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen(over) elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wilt.

micah-4-1-scripturephoto_jumbo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *