Het is nog niet te laat om te bekeren.

-Matthéüs 25: 1-13 / Het verhaal over de vijf verstandige maagden en de vijf onverstandige maagden, gaat over degene die Christus in hun leven toegelaten hebben. Ze hebben allemaal de lamp ( Jezus Christus), maar vijf onverstandige maagden hebben niet de olie bij zich. De olie is van essentieel belang. Dat zal blijken op de oordeelsdag, wanneer zij die geen olie bij zich hebben, zichzelf willen rechtvaardigen.

hqdefault-3

 • -Matthéüs 7: 22,23
 • Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?
 • En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!-

– Dit zijn de onverstandige christenen, omdat zij de Naam van Jezus Christus gebruikte om duivelen uit te drijven en vele krachten hebben gedaan, maar toch afgekeurd worden. Omdat zij niet de olie bij zich hadden, de werken van het geloof.

 • Jakobus 2: 14,26
 • Wat nuttigheid is het mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?
 • / Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.james-2b

Weest waakzaam met uw wandel, we zijn verantwoordelijk voor onze eigen wandel.

 • Galaten 6: 4,5
 • Maar een ieder beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een ander.
 • Want een ieder zal zijn eigen pak dragen.( Rom. 2: 6-11)

download

Matthéüs 12: 31,32 > De zonde:

 • Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.
 • En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, niet in deze eeuw, noch in het toekomende. ( Vergelijk: Hand. 5: 1-11)

2 Petrus 3: 10,11

Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid.

104b1da1f0cca7945e4e6e2c0f05dfa1

Handelingen 2: 38 verteld ons hoe wij heilig moeten zijn, en Johannes 3: 3,5 verteld ons hoe te beginnen in de wandel. Romeinen 8: 1-17 het wandelen in de Geest, en 1 Korinthe 14: 1-40 hoe een Gemeente van christenen moeten handelen in heiligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *