Door het bloed van Christus:

Johannes 6: 53-58

 • Jezus dan zeide…: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
 • Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.
 • Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
 • Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.
 • Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven.Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.

8a963a3b76407519e2b656b5824a8208

1 Korinthe 11: 24-26

 • En als Hij gedankt had, brak Hij het ( Brood), en zeide: Neem, eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
 • Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.
 • Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij ( weder-)komt.

images

20130601a

Openbaring 1: 5

 • ..; en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Openbaring 7: 13-15

 • …Deze, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij, en van waar zijn zij gekomen?
 • …Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
 • Daarom zijn zij voor den troon van God, en dien HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op den troon zit, zal hen overschaduwen.

72f3a8b671e4f911d60a74276b060c63

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *