Een christen waardig wandelen:

Romeinen 8: 11

  • En indien de Geest ( van God), Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.

010a242e9ecd42533b194561a7df221e

 

Kolossenzen 3: 1-3

  • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
  • Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op aarde zijn.
  • Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

col3_2

Romeinen 6: 4

  • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

5c483d7b6cd374fb9b2859b5350c3dad

Kolossenzen 1: 10

  • -; opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;-

Galaten 5: 16,17

  • En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
  • Want het Vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

flesh-and-spirit

Johannes 15: 20

  • Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Johannes 16: 33

  • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

john-16_33

2-corinthians-13_4

2-corinthians-13-5

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *