Vader en zoon relatie:

Na de zondeval:

Genesis 3: 22

  • Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en het kwaad!…

Vóór de zondeval waren Adam en Eva niet kennende van het goed en kwaad. Dit was het Plan van God. Het Plan dat mensen niet die kennis mochten hebben, dan alleen God. Het was ZIJN bedoeling dat mensen van ZIJN leiding zouden genieten, zonder er zelf een draai aan te geven.

adam_and_eve

Het gevolg dat de mensen deze kennis wel bezitten, is dat de mens er een puinhoop van maken sinds de zondeval. Er is niet één regering of koning die vrede kan maken, en als zij zeggen dat er vrede is, is er altijd nog criminaliteit.

Prediker 8: 9

  • Dit alles heb ik gezien, toen ik mijn hart begaf tot alle werk, dat onder de zon geschiedt: er is een tijd, dat de ene mens over den anderen mens heerst, hem ten kwade.

God is de Vader, de mens hoort ZIJN kinderen te zijn. Wie ZIJN wil doet, zijn ZIJN kinderen.

Romeinen 8: 14

Want zovelen als er door den Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods.

take-root-bear-fruit-65-638

Matthéüs 11: 25

In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! HEERE des hemelen en der aarde! dat GIJ deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.

Jesaja 57: 15,18

Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in de eeuwigheid woont, en WIENS Naam heilig is. IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat IK levend make den geest der nederigen, en opdat IK levend make het hart der verbrijzelden./ IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen geleiden, en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen.

Vergelijk eens een vader en een ( bv. jonge) zoon. Als de zoon het zelf wilt overleven, wat zal er met die zoon gebeuren, als de vader hem niet corrigeert? Dan zal het niet goed aflopen met die zoon.

god-images-hand-father-child

Zo is onze Vader ook betrokken met ZIJN kinderen. We moeten door HEM laten leiden, door Jezus Christus raad. Ongehoorzaam zijn aan God, is de zonden. Zoals Adam en Eva ook ongehoorzaam waren aan Gods gebod om niet aan de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, met het gevolg van de dood. Waren zij gehoorzaam, dan was er geen dood en wetenschap door de mens. Daarom:

Spreuken 3: 5-7

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

Zijt niet wijs in uw ogen; vrees ( heb ontzag) den HEERE, en wijk van het kwade.

Romeinen 12: 16

Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.

psalm-143

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *