Wie is levend in God?

Johannes 3: 3 ( vrije vertaling)

 • Jezus antwoordde en zeide…: Voorwaar, Ik zeg u de waarheid: Indien iemand niet opnieuw geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet begrijpen.

Johannes 3: 5

 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Romeinen 8: 1 ( King James Version, Staten vertaling)

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.

De levenden:

Openbaring 20: 6

Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren. ( 1 Thess. 4: 16,17)

Handelingen 2: 38

…Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden ( ongerechtigheid); en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

revelation_3-20

2tim2-22

De doden:

Spreuken 8: 35,36

 • Want die Mij ( Jezus) vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE ( God).
 • Maar die tegen Mij zondigt ( ongehoorzaam zijn), doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten ( niet vertrouwen), hebben de dood lief.

Titus 1: 16

 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

1 Timothéüs 5: 8

 • Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten ( van het lichaam van Christus), niet verzorgt ( in geest en waarheid, en nodigheden des levens), die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.

slide_19

Vergelijk dit woord van Jezus, hoe Hem te volgen:

Lukas 9: 57-61

 • En het geschiedde op den weg, als zij reisden, dat een tot Hem zeide: Heere, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.
 • En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd nederlegge.
 • En Hij zeide tot een andere: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, en eerst mijn vader begrave.
 • Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.
 • En ook een ander zeide: Heere, ik zal U volgen; maar laat mij eerst toe, dat ik afscheid neme van degenen, die in mijn huis zijn.
 • En Jezus zeide tot hem: Niemand, die zijn hand aan den ploeg slaat. en ziet  naar hetgeen achter is, is geschikt in het Koninkrijk Gods.

Voorbeeld van gehoorzaamheid:

Matthéüs 4: 19,20

En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.

Zij dan, ( geen excuus hebbende >) terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.

matthew-4-19-bible-quotes-hd-wallpapers-download

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *