Gods uitverkorenen:

Jesaja 53: 1

Wie heeft onze prediking gelooft, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?

Johannes 12: 44-46

En Jezus riep en zeide: Die in Mij gelooft, gelooft in Mij niet, maar in DENGENE, DIE Mij gezonden heeft.

En die Mij ziet ( begrijpt), die ziet DENGENE, DIE Mij gezonden heeft.

Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft ( 100%), in de duisternis niet blijve.

slide_71

1 Johannes 4: 1-6

 • Geliefden, gelooft niet een iedere geest ( leraar), maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.
 • Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
 • en alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
 • Kinderkens, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want HIJ is meerder, DIE in u is, dan die in de wereld is.
 • Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
 • Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid, en den geest der dwaling.

Markus 9: 40

 • Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.

Johannes 6: 63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

027-it-is-the-spirit-that-makes-alive-the-flesh-profits-nothing-john-6-63

Johannes 1: 12,13

 • Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
 • welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

1 Petrus 2: 9,10

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden DESGENEN, DIE u uit de duisternis geroepen heeft tot ZIJN wonderbaar Licht;

gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt,; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

4

Titus 3: 5,6

 • …( God heeft ) ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
 • Denwelken HIJ over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;-

c469734bac237db81433c81cf30c59ba

10115-2

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *