Vergeven:

Spreuken 8: 13-18

 • De vreze des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; IK  haat ook den mond der verkeerdheden.
 • Raad en het wezen zijn MIJNE; IK ben het Verstand, MIJNE is de Sterkte.
 • Door MIJ regeren de koningen, en de vorsten stellen gerechtigheid.
 • Door MIJ heersen de heersers, en de prinsen, al de rechters der aarde.
 • IK heb lief, die MIJ liefhebben, en die MIJ vroeg zoeken, zullen MIJ vinden.
 • Rijkdom en eer is bij MIJ, duurachtig goed en gerechtigheid.

Jesaja 40: 13,14

 • Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft HEM als ZIJN raadsman onderwezen?
 • Met wien heeft HIJ raad gehouden, die HEM verstand zou geven, en HEM zou leren van het pad des rechts, en HEM wetenschap zou leren, en HEM zou bekend maken den weg des veelvoudigen verstands?

Spreuken 21: 30

 • Er is geen wijsheid, en er is geen verstand, en er is geen raad tegen den HEERE.

fear-god-begining-of-wisdom-660x330

Wie vergeeft?

Matthéüs 6: 12,14,15

 • En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.-
 • Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
 • Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

Matthéüs 18: 21,22

Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal?

Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal.

( Vergeven als een broeder naar ons toe komt, dan moet men vergeven. Vergelijk het volgende:)

Toen Jezus aan het hout hing, zeide Hij  tegen Zijn Vader: Vader, vergeeft het hun; want zij weten niet, wat zij doen.- Lukas 23:34.

Zal God vergeven naar het woord van ZIJN Zoon? Of is het niet aan God DIE deze moordenaars  vergeeft of niet? Wie is ZIJN raadsman? Wie zal HEM leren het pad des rechts?

Jezus was vervuld met de Heilige Geest, wat staat er over de zonde tegen de Heilige Geest?

Matthéüs 12: 31,32

Daarom zeg IK u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar zo wie tegen den Heilige Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in het toekomende.

Zal dan degene die Jezus aan het hout gehangen hebben, vergeven worden?

holy-spirit-blasphemy-of-the-holy-spirit-8-728

Het verhaal van Ananias en Saffira heeft zijn einde, dat zij gestorven zijn, omdat zij tegen een persoon stonden te liegen die de Heilige Geest bezaten.- Handelingen 5: 1-11.

 

image027

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *