Vijanden van God:

Openbaring 17: 1-3,6

En een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij ( Johannes), en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn hare hoererij.-

En hij bracht mij weg in een dorre plaats in geestelijke zin, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen der godslasteringen, en had zeven hoofden en tien hoornen.-

En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus…-

meimagewarpeace4

Openbaring 17: 9-11

Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen ( Nu 6), en de een is ( Romeinse Rijk), en de ander is nog niet gekomen ( VN, Navo), en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijd blijven.

En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning ( antichrist), en is uit de zeven en gaat ten verderve.

nebuchadnezzars_image

Jesaja 57: 20,21

  • Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
  • De goddelozen, zegt mijn God, kennen geen vrede.

ashipinstormyseasbible

Jakobus 4: 4

  • Overspelers, en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend van der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

Romeinen 1: 18

  • Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden.

Romeinen 8: 6-8,13

  • Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van den Geest is leven en vrede;
  • daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
  • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
  • Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest, de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.

romans-8_13

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *