Gezegend in de Naam des HEEREN:

ephesians_1-3

Éfeze 1: 3-5

Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, DIE ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Gelijk HIJ ons uitverkoren heeft in HEM, vóór de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor HEM in de liefde;

DIE ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in ZICHZELVEN, naar het welbehagen van ZIJN wil.

Matthéüs 13: 3-12

 • Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
 • Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
 • Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
 • Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
 • Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
 • Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
 • Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
 • Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheids wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
 • Zalig zijt gij, als de mensen u smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Minentwil.
 • Verblijdt en verheudt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Galaten 3: 7-9

 • Zo verstaat gij dan, dat degene, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
 • En de Schrift, tevoren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.
 • Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovige Abraham.

Markus 16: 16

 • Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zullen zalig worden;-

mark-16-15-18

Lukas 12: 35-37

 • Laat uw lendenen omgord zijn, en de kaarsen ( licht van binnen) brandende.
 • En zijt gij den mensen gelijk, die op hun heer wachten ( Matt.25: 4), wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen  opendoen.
 • Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen.

shine-5

Matthéüs 24: 12,13

 • En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.
 • Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

1-tim-4-102

acd8a56018ed933e900ff1a94b7ca488

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *