De geestelijke geloviger:

1 Korinthiërs 13: 8-10,12,13

 • De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.
 • Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;
 • doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden.-
 • Want wij zien nu door een spiegel in wazige redenen, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.
 • En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de grootste van deze is de liefde.

scr023-l-02

1 Korinthiërs 14: 1-3,4,6

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
 • Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.
 • Maar die profeteert, spreekt den mensen lering, en vermaning en vertroosting.
 • Die een vreemde taal spreekt. die sticht zichzelf; maar die profeteert die sticht de Gemeente.-
 • En nu, broeders, indien ik tot u kwam, en sprak vreemde talen, wat nuttigheid zou ik u doen, zo ik tot u niet sprak, of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in lering?

spiritual_gifts_title_widescreen_16x9

Marcus 16: 17

 • En degenen, die gelooft zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij macht hebben over duivelen; met vreemde talen zullen zij bidden,-

what-is-speaking-in-tongues

Romeinen 5: 5

 • -; en de hoop beschaamd niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

b257eb7ce23f838f62476dd264f500d9

Handelingen 2: 38

 • …: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 6: 1-4

 • Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade meerder wordt?
 • Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve wandelen?
 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid Gods, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden.
A New Life Green Road Sign with dramatic clouds and sky.
A New Life Green Road Sign with dramatic clouds and sky.

Galaten 2: 20/ 5: 24,25

 • Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van den  Zoon van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mijn zonden overgegeven heeft./
 • Maar die van Christus zijn,  hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden.
 • Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

jesus-change-my-life

1 Petrus 2: 11,12

 • Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerlijkheden, welke strijd voeren tegen de ziel;
 • en houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van boosdoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God verheerlijken mogen in den dag der bezoeking.

0604700cad970bababb724f5b9803586

kjv_1_corinthians_14-39

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *