Jezus als God:

maxresdefault-2

Johannes 1:1-4

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Dit was in den beginne bij God.

Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

 

Jesaja 55: 10,11

 • Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruitte , en zaad geve den zaaier, en brood den eter;
 • alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ wederkeren; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zende.

download-2

Spreuken 8: 22-31

 • De HEERE bezat Mij in het beginsel ZIJNE weg, vóór ZIJN werken, van toen aan.
 • Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan.
 • Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;
 • aleer de bergen ingevest waren, vóór de heuvelen was Ik geboren.
 • HIJ had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch den aanvang van de stofjes der aarde.
 • Toen HIJ de hemelen bereidde, was Ik daar, toen HIJ een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
 • toen HIJ de opperwolken van boven vestigde; toen HIJ de fonteinen des afgronds vastmaakte;
 • toen HIJ der zee haar perk zette, opdat de wateren ZIJN bevel niet zouden overtreden; toen HIJ de grondvesten der aarde stelde;
 • toen was Ik een voedsterling bij HEM, en Ik was dagelijks ZIJN vermakingen, te aller tijd voor ZIJN aangezicht spelende;
 • spelende in de wereld ZIJNS aardrijks, en Mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen.

download-3

Jesaja 9: 5,6

 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
 • der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen eind zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der legerscharen zal zulks doen.

isaiah-9

Jesaja 11: 2

En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vrede des HEEREN.

c67f6acb2e8bb987479b76702416788b

Daniël 7: 14

 • En Hem werd gegeven heerschappij en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden.

maxresdefault-3

1 Korinthe 15: 25,28

 • Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben./
 • En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden DIEN, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

he-must-reign

Johannes 14: 1,6

 • Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij./
 • Jezus zeide…: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

6baec45d2a8cc07673c812a82b00fce3

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *