God liefhebben met ontzag:

750715c1685136f36b904ee123db3c37

Spreuken 8: 10-14

 • Neemt MIJN tucht aan, en niet zilver, en wetenschap ( der wereld), meer dan het uitgelezen uitgegraven goud.
 • Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.
 • IK, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vinde de kennis van alle bedachtzaamheid.
 • Het ontzag des HEEREN is, te haten het kwade, de hovaardigheid, en den hoogmoed, en den kwaden weg; IK haat ook den mond der verkeerden.
 • Raad en het wezen zijn MIJNE, IK ben het Verstand, MIJNE is de Sterkte.

Jeremía 10: 1-4

 • Hoort het woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israëls!
 • Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.
 • Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl.
 • Men pronkt het op met zilver, en met goud; zij hechten ze met spijkers en met hamers, opdat het niet waggelt.

55650365038df9d1494647a0f464e9cc

Nahum 1: 2,3

 • Een ijverig God en een wreker is de HEERE, een wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een wreker is de HEERE, aan ZIJN wederpartijders, en HIJ behoudt den toorn voor ZIJN vijanden.
 • De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en HIJ houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is een wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof ZIJNER voeten.

hqdefault-1

Jesaja 30: 27,28

 • Ziet, de Naam des HEEREN komt van verre, ZIJN toorn brandt, en de last is zwaar; ZIJN lippen zijn vol gramschap, en ZIJN tong als een verterend vuur;
 • en ZIJN adem is als een overlopende beek, die tot aan den hals toe raakt; om de heidenen te schudden met een schudding der ijdelheid, en als een misleidende toom in de kinnebakkens der volken.

Job 5: 17-20

 • Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft; daarom verwerp de kastijding des Almachtige niet.
 • Want HIJ doet smart aan, en HIJ verbindt; HIJ doorwondt, en ZIJN handen helen.
 • In zes benauwdheden zal HIJ u verlossen, en in de zevende zal u het kwaad niet aanroeren.
 • In den honger zal HIJ u verlossen van den dood, en in den oorlog van het geweld des zwaards.

Spreuken 1 22,23

 • Gij slechten! hoelang zult gij de slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap ( van God) haten?
 • Keert tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; IK zal MIJN woorden u bekend maken.

Spreuken 8: 17-19

IK heb lief, die MIJ liefhebben, en die MIJ vroeg zoeken, zullen MIJ vinden.

Rijkdom en eer is bij MIJ, duurachtig goed en gerechtigheid.

MIJN vrucht is beter dan uitgegraven goud, en dan dicht goud; en MIJN inkomen dan uitgelezen zilver.

1 Johannes 4: 4-6

 • Kinderen, gij zijt uit God, en hebt hen overwonnen; want Hij ( Jezus Christus) is meerder, Die in u is, dan die in de wereld is.
 • Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.
 • Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den Geest der waarheid, en den geest der dwaling.

maxresdefault-4

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *