Vervolging om de waarheid:

mt5

Matthéüs 5: 10-12

 • Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
 • Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil.
 • Verblijdt u verheugd u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.

Johannes 15: 19,20

 • Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
 • Gedenk des woords, dat Ik tot u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

Johannes 16: 33

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.

john16_33

 

Psalm 56: 2-8

 • Wees mij genadig, o God! want de mens zoekt mij op te slokken; den ganse dag dringt mij de bestrijder.
 • Mijn verspieders zoeken mij den ganse dag op te slokken; want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!
 • Ten dage, als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen.
 • In God zal ik ZIJN Woord prijzen; ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zoude mij ( het) vlees doen?
 • Den ganse dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.
 • Zij rotten samen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen; als die op mijn ziel wachten.
 • Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toorn, o God!

prov-6-16-19

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *