De machtige Jezus Christus in de autoriteit van de Almachtige God.

img_0258

Genesis 17: 1

 • Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: IK ben God, de Almachtige! Wandel voor MIJN aangezicht, en zijt oprecht! ( vóór Gods aangezicht)

Exodus 33: 19,20 ( Mozes vroeg aan God om HEM te zien)

 • Doch HIJ zeide: IK zal al MIJN goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den Naam des HEEREN uitroepen voor uw aangezicht; maar IK zal genadig zijn, wien IK zal genadig zijn, en IK zal MIJ ontfermen, over wien IK MIJ ontfermen zal.
 • HIJ zeide verder: Gij zoudt MIJN aangezicht niet kunnen zien; want MIJ zal geen mens zien, en leven.

Jezus gezonden door God:

Jesaja 61: 1

 • De Geest des HEEREN JAHWEH is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap ( Evangelie) te brengen den zachtmoedigen; HIJ heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;-

isaiah_61_1-white-800x800

Jesaja 9: 5,6

 • Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
 • der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

Johannes 14: 6

 • …: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

Jezus zend ons:

Matthéüs 28: 18-20

 • En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is ‘gegeven’ alle macht, in hemel en op aarde.
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volken, deze dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
 • En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

authority

Door Jezus Christus vrij van het oude zondig leven:

Openbaring 1: 5

 • …Jezus Christus, Die de Getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde, Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

Wederkomst van de Zoon van God:

Openbaring 1: 7

 • Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

God is gekomen tot de mensen, door ZIJN Knecht Jezus Christus:

Openbaring 1 8

 • IK ben de Alfa en de Oméga, het begin en einde, zegt de HEERE, DIE is, en DIE was, en DIE komen zal, de Almachtige.

Wie zijn de gezegenden van God?

Psalm 37: 9-11

 • Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.
 • En nog een weinig tijd, en de goddelozen zal er niet meer zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.
 • De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over grote vrede.

Openbaring 22: 14

 • Zalig zijn zij, die ZIJN geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de ( heilige) stad ( Jeruzalem).

Openbaring 22:  20,21

Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

slide_25

isa2_4

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *