Het bewijs van de Heilige Geest:

Velen kerken die zondags het “woord verkondigen”,  vragen in gebed om de Heilige Geest; maar zij kunnen niet bewijzen dat ze werkelijk de Heilige Geest ontvangen hebben. Sommige zeggen zelfs dat de gave van de Heilige Geest niet meer van deze tijd is. Ze zeggen, dat het een gevoel is dat je krijgt. Wat zegt de bijbel hierover?

mark_16-15-16_kjv_wallpaper

Markus 16: 16-18

 • Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zij, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.
 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen DEZE TEKENEN volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken,
 • slangen zullen zij opnemen ( Joh. 3:14); en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, het zal hun niet schaden ( Hand.28:-5-); op zieken zullen  ( de gelovigen) de handen leggen, en zij ( zieken) zullen (door geloof) gezond worden.

Handelingen 1: 8

 • Maar gij zult ontvangen de KRACHT des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judéa en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

fire-of-holy-spirit57b

Handelingen 2: 38,39

 • En Petrus zeide…: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
 • Want u komt de belofte toe, en uw kinderen ( na u), en allen, die daar verre zijn ( in de toekomst), zo velen als de HEERE, onze God, toe roepen zal ( tot de laatste).

freedom-1

1 Korinthe 14: 1-4

 • Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.
 • Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode ( Rom.8:26); want niemand verstaat het, doch met den Geest spreekt hij verborgenheden.
 • Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.
 • Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf; maar die profeteert die sticht de Gemeente. – ( vers 39 )

16d9b020f047170433e9db098c20df65

 

De verloochening des Heiligen Geestes:

1 Timothéüs 6: 3,4

 • Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
 • die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.

Galaten 1: 8

 • Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij ( door het Evangelie) u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

2 Timothéüs 4: 3,4

 • Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen …( ideeën);
 • en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen ( ijdelheid).

0f9d03a749a2b1016b13d0c957a51de4

2 Timothéüs 3: 5

 • …; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de KRACHT derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

De waarheid van de gezonde leer:

Titus 3: 4-7

Maar wanneer de goedertierenheid van God, onze ZALIGMAKER, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is (dmv Jezus Christus), heeft HIJ ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het Bad der Wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest; Dewelke HIJ over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze ( mede-) Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door ZIJN genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige leven.

Romeinen 8: 1,2( KJV)

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.
 • Want de wet des Geestes des Levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

Romeinen 6: 4,5

 • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.
 • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding ( 1 Thess.4: 16,17).

dead_to_sin_by_homespunreality-d429ttk

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *