Velen geroepen, weinig uitverkoren.-Matthéüs 20:16

Matthéüs 7: 21

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijne Vader, DIE in den hemelen is.

maxresdefault

Deuteronomium 18: 18-22

 • Een Profeet zal IK hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en IK zal MIJN woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat IK Hem gebieden zal.
 • En het zal geschieden, de mens, die niet zal horen naar MIJN woorden, die de Profeet in MIJN Naam zal spreken, van dien zal IK rekenschap eisen.

( voorbeeld van vals profeteren)

 • Maar van de profeet, die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in MIJN Naam, hetwelk IK hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in den naam van andere goden, dezelve profeet zal sterven
 • Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft?
 • Wanneer die profeet in den Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen.

In een  ware Gemeente van God, wordt elke week, of meerdere keren in de week, de gave van profetieën en de gave van de tongentaal gesproken. Van deze Gemeentes zijn er maar weinigen.

Weinigen zullen dan ook de nauwe poort vinden.-Matt.7: 13,14

img_6867

1 Korinthe 14: 21-25

 • In de wet is geschreven: IK zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij MIJ niet horen, zegt de HEERE.
 • Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet degenen, die geloven, maar den ongelovigen; en de profetie niet den ongelovigen, maar degenen, die geloven.
 • Indien dan de gehele Gemeente bijeenvergaderd ware, en zij allen in vreemde talen spraken, en enige ongeleerden of ongelovigen inkwamen, zouden zij niet zeggen, dat gij uitzinnig waart?
 • Maar indien zij allen profeteerden, en een ongelovige of ongeleerde inkwamen, die wordt van allen overtuigd, en hij wordt van allen geoordeeld.
 • En alzo worden de verborgene dingen zijns harten openbaar; en alzo, vallende op zijn aangezicht, zal hij God aanbidden, en verkondigen, dat God waarlijk onder u is.

11406863_1762043610688931_3382829904684636819_n

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *