Eén zijn met God:

Jezus Christus de voornaamste Engel van God:

Hebreeën 1: 1-5

 • God, voortijds vele malen en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;
 • Welken HIJ gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken HIJ ook de wereld gemaakt heeft;
 • Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel ZIJNER heerlijkheid, en het uitgedrukte Visie ZIJNER zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord ZIJNER kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der MAJESTEIT in de hoogste hemelen;
 • zoveel treffelijker geworden dan de Engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërf heeft.
 • Want tot wien van de Engelen heeft HIJ ooit gezegd: Gij zijt MIJN Zoon, heden heb IK U gegenereerd? En wederom: IK zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal MIJ tot een Zoon zijn!

jesus-with-the-angels

De vraag van de Joden, of Jezus de Christus was:

Johannes 10: 25-29

 • Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijne Vader, die getuigen van Mij.
 • Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb.
 • Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
 • En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand wegrukken.
 • Mijn Vader, DIE ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze wegrukken uit de hand Mijne Vader.
 • Ik en de Vader zijn Eén.

 

Het Hogepriesterlijk gebed tot God van Jezus, voor ons, die geloven::

Johannes 17: 1-26

vers 19-21

 • En Ik heilige Mijzelven voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
 • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld gelove, dat GIJ Mij gezonden hebt.

zrclip_021n5947cfce

Die in Christus zijn:

Romeinen 8: 1,14/ Psalm 82: 6

 • Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.-
 • -Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods./
 • IK heb wel gezegd: Gij zijt goden; en gij zijt allen kinderen des Allerhoogste God;-

psalm-82-61

2 Timothéüs 3: 16,17

 • Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
 • opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

2 Timothéüs 4: 2

 • Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

2-timothy-4_2

Johannes 6: 29

 • Jezus antwoordde en zeide… : Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in HEM, Dien HIJ gezonden heeft.

maxresdefault-2

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *