Gehoorzaamheid aan God:

We horen God te gehoorzamen, wat Jezus ons gebied.

Zijn de gelovigen in Jezus Christus wel gelovig?

Johannes 5: 36-44

 • Maar Ik heb een getuigenis meerder, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.
 • En de Vader, DIE Mij gezonden heeft, DIE heeft ZELF van Mij getuigd. Gij hebt noch ZIJN stem gehoord, noch ZIJN gedaante gezien.
 • En ZIJN Woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien HIJ gezonden heeft.
 • Onderzoekt de Schriften; want gij meent in deze het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
 • En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
 • Ik neem geen eer van mensen;
 • maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in u niet heeft.
 • Ik ben gekomen in den Naam Mijne Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.
 • Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

fd014c7d08d6fee057b11c6f61957c80

Voorbeeld , dat Jezus niet geëerd wilt worden:

Matthéüs 19: 16,17

 • En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?
 • En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan EEN, namelijk God. …

Via de Weg van Jezus, kan men tot God komen. Er is geen andere weg. Jezus eert God altijd, dat Hij Zijn Vader gehoorzaam is.

Johannes 14: 6

 • Jezus zeide…: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

john-14-6

Matthéüs 4: 8-10

 • Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hoge berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun heerlijkheid;
 • en zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij, neervalt en mij zult aanbidden.
 • Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg satan, want er staat geschreven: Den HEERE ( Lord, Yahweh, Iehovah), uw God, zult gij aanbidden, en HEM alleen dienen.

b49b2232b08456c9b04eb9971056076d

Waarom wordt dan de geboorte van Christus gevierd door de gehele goddeloze wereld? Jezus hoort niet aanbeden te worden, wat Jezus Zelf zegt? Het staat ook nergens beschreven, dat wij Jezus moeten eren, wel te gedenken wat Hij voor ons gedaan heeft. Wij moeten God eren, via Jezus Christus, Die ons heeft losgekocht van de zonden.

Het zogenaamde kerstfeest, is geen gebod van God, maar van mensen. En dat te bedenken dat het gevierd wordt met lichtjes en een boom. Terwijl God ZELF gezegd heeft, de ijdelheid der volken, niet na te jagen ( Jer.10:1-4).

c888f53a122021eb45e467a3f45234fa

Wie God denkt te overtreffen, door goed te doen, moet deze volgende geschiedenis te harte nemen, dat God niet accepteert goed te doen naar eigen belang, om een lintje te halen.

1 Kronieken 13: 8-10

 • En David en gans Israël speelden voor het aangezicht Gods met alle macht, zo met liederen, als met harpen, en met luiten, en met trommelen, en met cimbalen, en met trompetten.
 • Toen zij aan den dorsvloer van Chidon gekomen waren, zo strekte Uza zijn hand uit, om de Ark tegen te houden, want de runderen struikelden.
 • Toen ontstak de toorn des HEEREN over Uza, en HIJ sloeg hem, omdat hij zijn hand had uitgestrekt aan de Ark ( des Verbond); en hij stierf aldaar voor het aangezicht Gods.

13_1ch_13_02_rg

1 Petrus 5: 6

 • Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat HIJ u verhoge te ZIJNER tijd.

1pe5

Jesaja 2: 11

 • De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal neergebogen worden ; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *