Aan God is de wraak, zegent daarom die u vervloeken.

the-wrath-of-god

Lukas 6: 20-28

 • En Hij, Zijn ogen opslaande over Zijn discipelen, zeide: Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.
 • Zalig zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil.
 • Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.
 • Maar wee u, gij rijken ( die denken dat zij gezegend worden), want gij hebt uw troost weg.
 • Wee u, die verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u, die nu lacht, want gij zult treuren en wenen ( Lukas 13: 26-28).
 • Wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgenen den valse profeten.
 • Maar Ik zeg ulieden, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet wel degenen, die u haten.
 • Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.

Romeinen 12: 17-19

 • Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 • Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen.
 • Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, zegt de HEERE ( Deut. 32:35).

wrath-of-god

2 Thessalonicenzen 1: 3-10

 • Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer opwast, en dat de liefde van een ieder van u jegens elkander overvloediger wordt;
 • alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;
 • een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;
 • alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degenen, die u verdrukken;
 • en u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de Engelen Zijner kracht;
 • met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.
 • Dewelken zullen tot straf gaan des eeuwige verderf, van het aangezicht des HEEREN, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,
 • wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven ( overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.

hell-fire

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *