De eer, die alleen God toekomt:

mark_12_30-white-800x800

Lukas 17: 11-19

 • En het geschiedde, als Hij, naar Jeruzalem reisde, dat Hij door het midden van Samaria en Galiléa ging.
 • En als Hij in een zeker vlek ( dorp) kwam, ontmoeten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre;
 • en zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer!
 • En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelven dan priesters. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.
 • En één van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stem, God verheerlijkende.
 • En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en deze was een Samaritaan;
 • en Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen?
 • En zijn er geen gevonden, die terugkeerde, om God eer te geven, dan deze vreemdeling?
 • En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.

Matthéüs 11: 27

 • Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren.

Johannes 3: 35

 • De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.

john335-36net_zps37b62b88

Johannes 5: 17

 • En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

Johannes 8: 16

 • En indien Ik oordeel, Mijn oordeel is waarachtig; want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader, DIE Mij gezonden heeft.

Johannes 10:30

 • Ik en de Vader zijn één.

proverbs8_34_35csr-jpg-w560h239

Johannes 5: 41

 • Ik neem geen eer van mensen;-

Johannes 5: 44

 • Hoe kunt gij geloven, gij, die de eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet zoekt?

Johannes 8: 54

 • Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mij eer niets; Mijn Vader is het, DIE Mij eert, WELKEN gij zegt, dat HIJ uw God is.

rev19_1

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *