De roeping der zaligheid.

Lukas 17: 20,21

 • En gevraagd zijnde van de farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.
 • En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want ziet, het Koninkrijk Gods in binnen ulieden.

novwk2_web-692x294

Handelingen 2: 38

 • En Petrus zeide…: Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

f9df4a1e2ab66ec02fdc192a96420fa8

1 Timothéüs 6: 3-5

 • Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,
 • die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen.
 • Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.

( Judas 16 > Deze zijn murmereerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden; en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil.)

1 Timothéüs 4: 7

 • Maar verwerp de ongoddelijke en oud-wijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid.

Romeinen 6: 12,13

 • Dat de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van het lichaam.
 • En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelf God, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

romans-6-13e-useyourbodyforgod

1 Johannes 1: 8-10

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.

Indien wij onze zonden belijden, HIJ is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.

Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij HEM tot een leugenaar, en ZIJN Woord is niet in ons.

 

2 Petrus 1: 2-4

 • Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onze Heere;
 • gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis DESGENEN, DIE ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
 • door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.

romans-15_13

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *