Rechtvaardig oordelen.

Mensen oordelen snel naar het gedrag of aangezicht.

Is dit wat Jezus bedoelde, dat wij dat niet moeten doen? Ja! Het oordeel dat men wel mag geven, is een oordeel aan de hand van Gods Woord.

Romeinen 3: 23,24

 • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
 • en worden om niet gerechtvaardigd, uit ZIJN genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;
 • Welken God voorgesteld heeft tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van ZIJN rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;-

10115-2

 

Romeinen 2: 1-5

 • Daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.
 • En wij weten, dat het oordeel Gods naar waarheid is, over degenen, die zulke dingen doen.
 • En denkt gij dit, o mens, die oordeelt degenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet, dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?
 • Of veracht gij den rijkdom ZIJNER goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
 • Maar naar uw hardheid en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schatkist, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. ( Zacharia 7: 12)

kjv_zechariah_7-12

Het rechtvaardig oordeel van Jezus tegen de Schriftgeleerden en farizeeërs:

Matthéüs 23: 27,28

 • Wee u, gij Schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt gelijk den witgekalkte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheden.
 • Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

matthew23-28

 

Johannes 8: 12-15

 • Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
 • De farizeeën dan zeiden tot Hem: Gij  getuigt van Uzelf; Uw getuigenis is niet waarachtig.
 • Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, zo weet Ik dat Mijn getuigenis waarachtig is; want Ik weet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga; maar gij weet niet, van waar Ik kom, en waar Ik heenga.
 • Gij oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand ( naar het vlees).

Matthéüs 7: 1-3

 • Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.
 • Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden.
 • En wat ziet gij den splinter, die in het oog uw broeder is, maar de balk, die in uw ogen zit, bemerkt gij niet?

john8_7ljm

Daarom is het belangrijk hoe men oordeelt, als men oordeelt.  Niet ten aanzien, maar hoe God het ziet naar de werken van het geloof. Is het oordeel dat men oordeelt rechtvaardig, naar de wil van God, dan mag iemand oordelen.

Johannes 7: 24

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel.

Een voorbeeld van rechtvaardig oordelen, omdat het de waarheid is:

Matthéüs 15: 8,9

 • Dit volk nadert Mij met hun mond, en eren Mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;
 • doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

611fb91de68d6bf1c7b29e9613147bfa

2 Thessalonicenzen 2: 11,12

 • En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
 • opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2-thessalonians-2-11-12

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *