Heb uw naaste lief , naar de visie van God:

 

6dc4f64544cb4aa90d9115b15381a23e

Markus 12: 29-31

 • En Jezus antwoordde…: Het eerste van al de geboden is: Hoor, o Israël! de HEERE, onze God, is een Enig God.
 • En gij zult den HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
 • En het tweede aan deze gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod, groter dan deze twee.

b913de86ea782de3ed8af7c5eb37ce6a

Wie is uw naaste?

Romeinen 15: 1,2/ Efeze 4: 15,16,( 25)

 • Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden onze naasten te dragen, en niet onszelf te behagen.
 • Dat dan een ieder van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting./
 • …; maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
 • uit Welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieders deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot opbouwing van het lichaam van Christus in de liefde.
 • ( Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden).

romans15_2

Twee categorieën: uw naaste- uw vijand

Matthéüs 5: 43

 • Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

Lukas 10: 29-37 Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Matt.10: 44 Uw vijand liefhebben

Galaten 6: 10

 • Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar het meeste aan de huisgenoten des geloofs.

ga6

 

De visie van God, via Jezus Christus:

Matthéüs 12: 47-50

 • En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan daarbuiten, zoekende U te spreken.
 • Maar Hij antwoordende, en zeide hem: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
 • En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
 • Want zo wie den wil van Mijn Vader doet, DIE in de hemelen is, deze is Mijn broeder, en zuster en moeder.

slide_2

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *