Verkondigers van het goede nieuws:

Jesaja 52: 7

Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen, desgenen, die het goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen, die tot Sion zegt: uw God is KONING.

thegreatcommission

 

Markus 16: 15/ Handelingen 2: 38/ Johannes 3: 5,7

 • En Hij zeide…: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie ( goede/blijde boodschap) aan alle creaturen./
 • En Petrus zeide…: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen./
 • Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.
 • Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

d0de1848b21d170861811b5e7990d7a0

Johannes 3: 17-21

 • Want God heeft ZIJN Zoon niet gezonden in de wereld, opdat HIJ de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
 • Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam ( Autoriteit) des eniggeboren Zoon van God.
 • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
 • Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
 • Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, wat zij in God gedaan hebben.

Johannes 1: 5

 • En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

hqdefault-1

Spreuken 1: 23

 • Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal van MIJN Geest ulieden overvoediglijk uitstorten; IK zal van MIJN woorden u bekend maken.

nasb_acts_2-39

Weest het oude Israël niet gelijk:

Jesaja 30: 1,2,9  ( Egypte= de wereld)

 • Wee den kinderen, die afvallen, spreekt de HEERE, om een raadslag te maken, maar niet uit MIJ, en om zich met een bedekking te bedekken ( Matth.25:1-13/ de dwaze maagd), maar niet uit MIJN Geest, om zonde tot zonde te doen;
 • die gaan, om af te trekken in Egypte, en vragen MIJN mond niet; om zich te sterken met de macht van Faraö, , en om hun toevlucht te nemen onder de schaduw van Egypte./
 • Want het is een weerspannig volk; het zijn leugenachtige kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen.

beware-false-teachers-18-728

 

Hoséa 9: 1,17

 • Verblijd u niet, o Israël tot opspringens toe, gelijk de volken; want gij hoereert van uw God af; gij hebt hoerenloon lief, op alle dorsvloeren des korens./
 • Mijn God zal ze verwerpen ( Matt. 7: 21-23), omdat zij naar HEM niet horen; en zij zullen omzwervende zijn onder de heidenen.

Hoort het Woord, dat de HEERE spreekt, om geen omgang met de wereld te hebben:

Jeremía 10: 1-5

learn-not-the-way-of-the-gentiles

 

whole-hearted-commitment-18-638

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *