Waardig het Koninkrijk Gods ontvangen.

ro10

2 Timothéüs 4: 1,2

 • Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en de doden, oordelen zal tijdens Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:
 • Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Voorbeeld dat God mensen gebruikt om te verkondigen:

Jona 1: 1-3

 • En het Woord des HEEREN geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthai, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar; want hun boosheid is opgeklommen voor MIJN aangezicht.
 • Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN;…

jonah-coloring-page-500

Jona, was hij waardig bezig? Niet echt! Want later werd hij dat wel, om het Woord des HEEREN te verkondigen.

 

Jona 3: 1-4

 • En het Woord des HEEREN geschiedde ten andere male tot Jona, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé; en predik tegen haar de prediking, die IK tot u spreek.
 • Toen maakte zich Jona op, en ging naar Ninevé, naar het Woord des HEEREN. Ninevé nu was een grote stad Gods, van drie dagreizen.
 • En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis; en hij predikte, en zeide: Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.

ms_jonah1

De uitzending van de zeventig, door Jezus::

Lukas 10: 2-9, 16

 • Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den HEERE des oogstes, dat HIJ arbeiders in ZIJN oogst uitzende.
 • Gaat dan heen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.
 • Draagt geen buidel, noch maaltijd, noch schoenen; en groet niemand op den weg.
 • En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst: Vrede zij deze huis!
 • En indien aldaar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten; maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren.
 • En blijft in dat huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt; want de arbeider is zijn loon waardig; gaat niet over van het ene huis in het andere huis.
 • En in wat stad gij zult ingaan, en zij u ontvangen, eet hetgeen u voorgezet wordt..
 • En geneest de zieken ( Marc.16:16-18), die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij gekomen./
 • Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt DENGENE, DIE Mij gezonden heeft.

Verkondig het Woord in vrijmoedigheid:

1 Johannes 4: 17-19

 • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
 • Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.
 • Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

Markus 16: 15

 • En ( Jezus) zeide…: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

Lukas 9: 23-26

 • En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.
 • Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.
 • Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliest of schade brengt?
 • Want zo wie zich Mijn Naam en Mijne woorden geschaamd zal hebben, dien zal de Zoon des mensen Zich ook schamen, wanneer Hij komen zal in Zijn heerlijkheid, van de heerlijkheid des Vader, en der heilige Engelen.

luke-9-26_lg

Efeze 4: 1-8

 • Zo bid ik ( Paulus) u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt;
 • met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
 • u benaarstigende te behouden de eenheid des Geestes door de band des vredes.
 • Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;
 • Eén Heere, één geloof, één doop,
 • EEN God en Vader van allen, DIE daar is boven allen, en door allen, en in allen.
 • Maar aan ieder van ons is de genade gegeven, naar de maat der gave van Christus.
 • Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis ( van de zonde) gevangen genomen, en heeft de mensen gaven gegeven.

a98a12e9e872599454248451037c0201

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *