Gods leiding op de nieuwe aarde:

Regeringen van mensen brengen al sinds de mensen zelfbestuur hebben, alleen maar tijdelijke vrede. Als Gods regering onder leiding van Jezus Christus zal regeren, zal er echte eeuwige vrede zijn, zonder dood of ellende.

new-earth-family-jesus-lion-lamb1

Psalm 25: 8-10

 • De HEERE is goed en recht; daarom zal HIJ de zondaars onderwijzen in den weg.
 • HIJ zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en HIJ zal den zachtmoedigen ZIJN weg leren.
 • Alle paden des HEEREN zijn goedertierenheid en waarheid, degenen die ZIJN verbond en ZIJN getuigenissen bewaren.

Psalm 43: 3-5

 • Zend UW licht en UW waarheid, dat die mij leiden; dat zij mij brengen tot den berg UWER heiligheid, en tot UW woningen;
 • en dat ik inga tot Gods altaar, tot den God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
 • Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal HEM loven; HIJ is de menigvuldige Verlossing mijne aangezicht, en mijn God.

Jesaja 2: 2,4

 • En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg ( Gods regering) van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen ( regeringen), en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen ( groeperingen), en tot de berg des HEEREN zullen alle heidenen toevloeien./…
 • En HIJ zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen wapen opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

jesus-hammering

Jesaja 65: 17

 • Want ziet, IK schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen ( van de oude aarde) zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

3324033437_9e6aeefc8a

Psalm 37: 11

 • De zachtmoedigen ( uit Israël)…zullen de ( nieuwe) aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over grote vrede.

Micha 4: 4

 • Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikken zal; want de mond des HEEREN der legerscharen heeft het gesproken.

Jesaja 35: 5,6,9

 • Alsdan zullen der blinden hun ogen opengedaan worden, en de doven zullen hun oren opengedaan worden.
 • Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong der stommen zal juichen; want in de woestijn zullen wateren uitbarsten, en beken in de wildernis./…
 • Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.

Jesaja 11: 6,9

 • En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een kleine jongen zal ze drijven./…
 • Men zal nergens leed doen, noch verderven op den ganse berg MIJNER heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

9b10fc346e5e459209ae5aa02c75681e

De rechtmatige erfgenamen van de nieuwe aarde:

Openbaring 7: 4

 • En ik hoorde het getal degenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle twaalf geslachten der kinderen van Israël.

5a2ac989fcf8f036cbc6d7f7e7420793

De rechtmatige erfgenamen van de nieuwe hemel:

Openbaring 7: 9,14-16

 • Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die ( nog) niemand tellen kon, uit alle natiën, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen./…
 • …Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.
 • Daarom zijn zij voor den troon van God, en dienen HEM dag en nacht in ZIJN tempel; en DIE op den troon zit, zal hen overschaduwen.
 • Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte…..

Openbaring 20: 6

 • Zalig en heilig ( door den Geest) is hij, die deel heeft in de eerste opstanding ( 1 Thess.4:16,17); over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren ( over de nieuwe aarde).

maxresdefault-2

rev21a5

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *