Wat zijn mensen?

in-the-beginning

Genesis 1: 26,27

 • En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
 • En God schiep den mens naar ZIJN beeld; naar het beeld van God schiep hij hen; man en vrouw schiep HIJ ze.

genesis-1-26

1 Korinthe 11: 3-10

 • Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van elke man, en de man het hoofd is der vrouw, en God het Hoofd is van Christus.
 • Een ieder man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
 • maar een iedere vrouw, die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof zij het haar afgeschoren heeft.( 1 Kor.11:15)
 • Want indien een vrouw niet afgedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich afdekke.
 • Want een man moet het hoofd niet afdekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des man.
 • Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man ( Gen. 2: 21-23)
 • Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der Engelen wil.( Gen. 6:2/ 2 Pet.2:4)

tumblr_nkz5a2my4m1un8wvro1_1280

Ezechiël 18: 4

 • Ziet, alle zielen zijn MIJNE; gelijk de ziel des vaderen, alzo ook de ziel des zonen, zijn MIJNE; de ziel die zondigt, die zal sterven.

ezekiel_184_20x12_oval_wall_decal

Psalm 100: 3-5

 • Weet, dat de HEERE is God; HIJ heeft ons gemaakt ( en niet wij), ZIJN volk en de schapen ZIJNER weide.
 • Gaat in tot ZIJN poorten met lof, in ZIJN voorhoven met lofgezang, looft HEM, prijst ZIJN Naam.
 • Want de HEERE is goed; ZIJN goedertierenheid is in der eeuwigheid, en ZIJN getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Jesaja 40: 22

 • HIJ is het, DIE daar zit boven den kloot der aarde, en de inwoners der aarde zijn als sprinkhanen; HIJ is het, DIE de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen.

isaiah-40-22

Prediker 2: 22,23/ Jeremia 10: 1

 • Wat heeft toch die mens van al zijn arbeid, en van de kwellingen zijns harten, dien hij heeft gearbeid onder de zon?
 • Want al zijn dagen zijn smarten, en zijn bezigheden is verdriet; zelfs des nachts rust zijn hart niet. Datgene is ook ijdelheid./
 • Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor deze ontzetten.

Tot God weerkeren:

bc7e33ee98542fa3d359b3f0b5c935d6

Matthéüs 11: 28-30

 • Komt herwaarts tot Mij ( Jezus), allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
 • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtaardig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

7b4a8dadb4299ca4f159696d92d8c6f3

Romeinen 5: 17/ 1 Korinthe 15: 45,47

 • Want indien door de misdaad van Adam de dood geheerst heeft, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door Die Ene, namelijk Jezus Christus./
 • Alzo is er geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakende Geest./
 • De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den hemel.

1-corinthians-13-22-in-adam-all-die-in-christ-all-made-alive-beige-copy

images-1

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *