De uitverkorenen Gods:

Matthéüs 6: 19-21

 • Vergadert u geen schatten op aarde, waar de mot en de roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen;
 • maar vergadert u schatten in den hemel, waar de mot noch de roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;
 • want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Kolossenzen 3: 1-3

 • Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.
 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn.
 • Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

De gelijkenis van het koninklijke bruiloft:

Profeten voor de Messias, waren in dienst van God, om ZIJN wil en wet aan mensen door te geven, maar zij hebben niet gewild.

De koning in de gelijkenis van Matthéüs 22: 1-14, verteld ons dat de bruiloft van de koning wel bereid was, maar dat de genodigden het niet waard waren. Dit stuk gaat over het Israël vóór de Messias.

Toen gaf de koning ( God), zijn dienstknechten de opdracht, de heidenen uit te nodigen. Deze kwamen wel, ze moesten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om er te blijven. Toen de bruiloft gereed was en de uitgenodigden aanwezig waren gebeurde er iets opmerkelijks?

Matthéüs 22: 11-14

 • En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
 • en zeide tot hem: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde.
 • Toen zeide de koning tot de dienaars; Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersing der tanden.
 • Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.

Men moet de bruiloftskleed; de olie met de lamp, de lange witte klederen gewassen in het bloed van het Lam hebben om in Gods goedkeuring te passen. -( Matthéüs 25: 1-13/ Openbaring 7: 14)

Matthéüs 7: 13,14

 • Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan zullen;
 • want de poort is smal, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze zullen accepteren.

Handelingen 2: 38

 • En Petrus zeide …: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden ( ongerechtigheid), en gij zult de geestelijke gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Romeinen 8: 1 ( St. Vert.)

 • Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees ( oude leven) wandelen, maar naar den Geest ( nieuwe leven).

De uitverkorenen Gods zijn de standvastige in de Geest:

Romeinen 8: 38,39

 • Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch Engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
 • noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *