De Naam van God:

Exodus 3: 13-15

  • Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij u lieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is ZIJN Naam? wat zal ik tot hen zeggen?
  • En God zeide tot Mozes: IK BEN WIE IK BEN! Ook zeide HIJ: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot u lieden gezonden!
  • Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwe vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jakob, heeft mij tot u lieden gezonden; dat is MIJN Naam eeuwiglijk, en dat is MIJN gedachtenis van geslacht tot geslacht.

Gods Naam is dus: IK BEN WIE IK BEN, overgezet als HEERE, in het Nederlands.

In het Engels is het LORD;

in het Latijns is het IEHOVAH.

De groepering die claimt de getuigen van Jehovah God te zijn:

We weten dat er een groepering bestaat met name: Jehovah’s Getuigen. Zijn dit de ware geloviger’s of niet?

Deze groep verkondigen de dood en opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God. Zij hebben echter de kracht des Heiligen Geestes verloochend, omdat, wat zij zeggen, dat Deze kracht opgehouden is, nadat het in die tijd na de uitstorting van de Heilige Geest, de gave van de tongentaal een einde heeft gehad om het Evangelie in verschillende bestaande talen uit te breiden.  Helaas zijn er meer van zulke valse christenen, waar de gaven van de Heilige Geest niet meer gebruikt wordt. Ze vragen het wel, maar ze geloven het niet als iemand de tongentaal heeft.

Er wordt door de getuigen zelfs beweert, dat de tongentaal van de duivel zelf is. Zij citeren dit vers:

1 Korinthiërs 13: 8

  • De liefde vergaat nimmer. Maar hetzij er ( gaven van) profetieën, zijn,ze zullen worden weggedaan; hetzij er talen zijn, ze zullen ophouden; hetzij er kennis is, ze zal worden weggedaan. ( NWV)

Zij zeggen dat de gaven zijn opgehouden. Dit is echter een valse doctrine, een ideologie.

De bijbel zegt nadrukkelijk in:

2 Timothéüs 3: 5

  • …; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. heb ook een  afkeer van deze.

Ja, ze zijn ogenschijnlijk, godzalig, maar de kracht hebben zij verloochend. Zij zijn gelijk als de wetgeleerden en farizeeërs.

Terecht kan dan met deze tekst hun aangeschreven worden:

De Heilige Geest is belangrijker dan de getuigen geloven.

Ook de avondmaal van Christus gedachtenis gaat op een vreemde manier. Ze zeggen dat ze eraan meedoen, maar gebruiken niet de symbolen van de ongezuurde brood en ongezuurde wijn. Als men een maaltijd neemt, zonder ervan te eten, kan men er geen deel aan hebben dat zij het genuttigd hebben. Jezus zeide nadrukkelijk:

Tot slot:

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *