Het aanbidden van God:

Je hoort weleens dat er gezegd wordt, dat een ieder op zijn eigen manier God aanbidden mag. Is dat goed?

Ieder op z’n  eigen manier God aanbidden via Jezus Christus, is incorrect en zelfs anti-christelijk. God bepaald hoe HIJ aanbeden wordt. Is de mens wijzer dan God? Zal God luisteren naar mensen die HEM op hun manier aanbidden?

God is een Levende God. Afgoden zijn dood, die mensen op hun manier aanbidden. Maar God wilt dat niet, het moet en zal op ZIJN manier gebeuren, anders is het geloof in HEM door Jezus Christus nutteloos. Valse profeten zeggen, dat het niet uitmaakt.

Een geschiedenis uit het oude Israël geeft hier een doeltreffend voorbeeld, dat God dwaling toelaat, als mensen hardnekkig hun wil doordrijven en God op de tweede plaats zetten.

1 Koningen 22: 20-23

 • En de HEERE zeide: Wie zal Achab overreden, dat hij optrekke en valle te Ramoth in Gilead? De een nu zeide aldus, en de andere zeide alzo.
 • Toen ging een geest uit, en stond voor het aangezicht des HEEREN, en zeide: Ik zal hem overreden. En de HEERE zeide tot hem: Waarmede?
 • En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest zijn in den mond van al zijn profeten. En HIJ zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit en doe alzo.
 • Nu dan, zie, de HEERE heeft een leugengeest in den mond van al deze uw profeten gegeven; en de HEERE heeft kwaad over u gesproken.

Waar zullen de valse profeten staan bij de wederkomst van de Zoon des mensen:

2 Thessalonicenzen 2: 8-12/ 1 Johannes 4: 6

 • En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en teniet maken door de verschijning Zijner toekomst;
 • hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
 • en in alle verleiding der ongerechtigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
 • En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
 • opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid./
 • Wij ( geest-vervulden) zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den Geest der waarheid, en den geest der dwaling.

De Levende Almachtige God:

Jesaja 40: 13-15

 • Wie heeft den Geest des HEEREN bestierd, en wie heeft HEM als ZIJN raadsman onderwezen?
 • Met wie heeft HIJ raad gehouden, die HEM verstand zou geven, en HEM wetenschap zou leren, en HEM zou bekend maken den weg des veelvoudige verstands?
 • Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een volle emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, HIJ werpt de eilanden heen als dun stof!

Psalm 95: 6

Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, DIE ons gemaakt heeft.

Johannes 4: 23,24

 • Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt dezulke, die HEM alzo aanbidden.
 • God is een Geest, en die HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in Geest en Waarheid.

Bidden in de Geest:

1 Korinthe 14: 14/ Romeinen 8: 26

Want indien ik in een vreemde taal bid, mijn geest bidt wel, maar mijn verstand is vruchteloos./

En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

1 Petrus 5: 6,7

 • Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat HIJ u verhoge te ZIJNER tijd.
 • Werpt al uw bekommernis op HEM, want HIJ zorgt voor u.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *