Discipel zijn van de Zoon van God.

Markus 16: 15

 • En Hij zeide tot hen ( en ons): Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.

De tekenen van de gelovigen: Markus 16: 17,18

 • En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen ( kunnen) uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken,
 • slangen …( mogen) zij opnemen ( als genezers van God); en al is het, dat zij iets dodelijks ( onbewust) zullen drinken, dat het hun niet zal treffen; op zieken zullen zij de handen leggen, en de zieken zullen gezond worden ( door geloof).

Johannes 14: 21/ Spreuken 8: 35

 • Die Mijn geboden heeft, en deze bewaren, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren./
 • Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE.

Romeinen 8: 29

 • Want die HIJ tevoren gekend heeft, die heeft HIJ ook tevoren verordineerd, den beelde ZIJNE Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broeders.

Filippenzen 3: 17-21

 • Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.
 • Want velen wandelen anders; van degenen ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;
 • welke het einde is het verderf, welke God is hun buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, deze die aardse dingen bedenken.
 • Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
 • Die ons vernederend lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijkheid, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Hebreeën 13: 8,9

 • Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
 • Wordt niet omgevoerd met verschillende en vreemde leringen; want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben.

1 Petrus 4: 1,2

 • Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonden;
 • om niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God, den tijd, die overig is in het vlees, te leven.

Eén zijn in God en Christus:

Johannes 17: 21,26

 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt./
 • En Ik heb hun UW Naam ( Autoriteit) bekend gemaakt, en zal UW Naam bekend maken; opdat de liefde, waarmede GIJ Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *