De wandel in het vlees vermijden.

Jeremia 9: 23,24/ Spreuken 3: 5

 • Zo zegt de HEERE: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid; en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;
 • maar wie zich wilt beroeme, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en MIJ kent, dat IK de HEERE ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde; want in die dingen heb IK lust, spreekt de HEERE./
 • Vertrouw op den HEERE met uw gans gehele hart, en steun op uw verstand niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet wijs in uw eigen ogen; hebt ontzag voor den HEERE, en wijk van uw ongerechtigheid.

Jeremia 10: 2/ 1 Timothéüs 6: 8-10/ Markus 4: 18,19

 • Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet,…/
 • Maar als wij voedsel en een dak hebben, wij zullen daarmede tevreden zijn.
 • Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang.
 • Want de geldgierigheid is een wortel van al het kwaad, tot welke sommigen lust hebben, zijn zij afgedwaald van het geloof, en hebben zij zichzelf met vele smarten doorstoken./
 • En deze zijn het, die in de doornen gezaaid zijn; namelijk degenen, die het Woord horen;
 • en de zorgvuldigheid deze wereld, en de verleidingen van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere ( aardse) dingen, inkomende ( in het hart), verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Romeinen 8: 6-8/ 13: 14

 • Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken in de Geest is leven en vrede.
 • Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet Gods niet; want het kan ook niet.
 • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen./
 • Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

Galaten 5: 16,24

 • En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet./
 • Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gedood met de bewegingen en begeerlijkheden.

 

Titus 2: 11-14

 • Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
 • En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, dat wij matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
 • verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid, van onze grote God en van onze Zaligmaker Jezus Christus;
 • Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig zijnde in goede werken.

1 Johannes 3: 4/ 1 Johannes 1: 8-9

 • Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid./
 • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is niet in ons.
 • Indien wij onze zonden belijden, HIJ is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
 • Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN Woord is niet in ons.

Romeinen 6: 4

 • Wij zijn dan met Jezus begraven, door de doop in Zijn dood, opdat, gelijkerwijs Hij uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van den Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het nieuwe leven wandelen zouden.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *