God zoekt de nederige mensen.

Jesaja 66: 1,2

 • Alzo zegt de HEERE: De hemelen is MIJN troon, en de aarde is de voetbank MIJNER voeten; waar zou dat huis zijn, dat gij lieden MIJ zoudt bouwen, en waar is de plaats MIJNER rust?
 • Want MIJN hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op deze mensen  zal IK zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor MIJN Woord beeft.

Jesaja 57: 15,18,19

 • Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, DIE in der eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: IK woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederige geest is, opdat IK levend maakt den geest der nederige, en opdat IK levend maakt het hart der verbrijzelden./
 • IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen begeleiden, en hun vertroostingen weergeven, namelijk aan hun treuren.
 • IK schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degenen, die verre zijn, en degenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen.

1 Petrus 5: 5-7

 • Desgelijks gij jongen, zijt de ouderen onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God weerstaat de hovaardige, maar de nederige geeft HIJ genade.
 • Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat HIJ u verhoge te ZIJNER tijd.
 • Werpt al uw bekommernissen op HEM, want HIJ zorgt voor u.

Lukas 14: 11

 • Want een ieder, die zich verhoogt, zal vernederd worden; en wie zich vernedert, zal verhoogd worden.

Spreuken 3: 33,34

 • De vloek des HEEREN is in het huis der goddeloze; maar de woning der rechtvaardige zal HIJ zegenen.
 • Zekerlijk, de spotters zal HIJ bespotten, maar de zachtmoedigen zal HIJ genade geven.

Jakobus 4: 4-7

 • Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.
 • Of meent gij, dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid?
 • Ja, HIJ geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God weerstaat de hovaardige, maar de nederige geeft HIJ genade.
 • Zo onderwerpt u dan aan God; weerstaat de duivel, en hij zal van u vlieden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *