Waardig gekleed zijnde:

Matthéüs 7: 21

 • Niet een ieder, die tot Mij zegt ( op de oordeelsdag): Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijne Vader, DIE in de hemelen is.

Het verkondigen door profeten om Gods voornemen de mensen te redden van hun zondige weg, is met deze gelijkenis van groot belang, dat niet iedereen geaccepteerd zal worden, als het niet naar Gods wil is. Vaak wordt gemeend dat het ontvangen van de Heilige Geest, niet de tekenen van de gelovigen persé behoefd. Om een bruiloftskleed te ontvangen, hoort men eerst door de Geest te wandelen, om hierdoor de geestelijke weg te begrijpen en na te leven.

 

Matthéüs 22: 2-14

 • Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zekere koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had;
 • en zond zijn dienstknechten [ profeten] uit, om de genodigden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen [ eigen ideeën waren belangrijker].
 • Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genodigden: Ziet, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen, en het gemeste vee zijn geslacht, alle dingen zijn gereed; komt tot de bruiloft. [ de roeping van God].
 • Maar zij, zulks niet achtende, zijn heen gegaan, de een tot zijn akker, de ander tot zijn handel [ excuses om hun eigen straatje te niet te verlaten].
 • De anderen grepen zijn dienstknechten, deden hen smaadheid aan, en doodden hen [ profeten werden gedood om het Woord].
 • Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield, en hun stad in brand gestoken [ het oude Israël verstrooid, Jeruzalem geplunderd].
 • Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel gereed. doch de genodigden waren het niet waardig [ Israël afgekeurd].
 • Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft [ de heidenen werden uitgenodigd voor Gods Koninkrijk].
 • En de dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen, die zij vonden, beide, kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
 • En als de koning ingegaan was, om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
 • en zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde .
 • Toen zeide de koning [ God] tot de dienaars [ Engelen]: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal zijn wening en knersen der tanden (Matt.8:11,12).
 • Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

De weg die leidt tot het leven, is een weg vol problemen ( Jezus had deze ook), omdat de wederom geboren persoon, het vlees moet overwinnen door de Geest. De problemen komen voort uit de onvolmaaktheid van de persoon, maar ook door de duivelen, die niet willen dat de persoon het gaat overwinnen. Overwinning kan volmaakt worden, door in de Geest van God te wandelen.

De persoon in de gelijkenis, die zonder bruiloftskleed aanzat, is vergelijkbaar met de dwaze maagd uit Matthéüs 25: 1-13.

Jezus zegt daarom, in de Gemeente te Sardis, en ook voor alle gelovigen:

Openbaring 3: 5

 • Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijne Vader en voor ZIJNE Engelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *