De weg des Levens:

Jeremía 21: 8

 • En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Ziet, IK stel voor uw aangezicht den weg des levens en de weg des doods.

Spreuken 15: 24

 • De weg des levens is den verstandige weg naar boven; opdat hij afwijkt van het dodenrijk beneden.

Kolossenzen 3: 2/ 1 Johannes 2: 15-17/ Jakobus 4: 4

 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn./
 • Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is,; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.
 • Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden van het vlees, en de begeerlijkheden der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld./
 • …Zo wie dan een vriend van de wereld wilt zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

Zorg dat u tenminste één uur met God bezig bent in het Woord. Maar zeker, bij elke gedachten de gehele dag met God bezig zijn.

Romeinen 6: 3,4/ Romeinen 8: 2/ Titus 3: 5-8

 • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
 • Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwe leven zouden wandelen./
 • Want de wet van de Geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en de dood./
 • …( HIJ heeft) ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hebben, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en de vernieuwde geest van de Heilige Geest;
 • Deze Geest heeft HIJ rijkelijk over ons uitgegoten door Jezus Christus. onze Zaligmaker;
 • opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door ZIJN genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven.
 • Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstig bevestigt, opdat degenen, die God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn de mensen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *