Ontzag voor God.

Psalm 111: 10

 • Ontzag voor de HEERE is het begin van wijsheid; allen, die ze doen, hebben goed verstand; ZIJN lof bestaat in de eeuwigheid.

Jakobus 3: 17,18

 • De wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gehoorzaam, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en oprecht.
 • En de vrucht van de rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene, die vrede maken.

Jesaja 52: 7

 • Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van degenen, die het goede boodschapt, die de vrede doet horen; degenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; degenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Galaten 5: 22/ Efeze 5: 9

 • De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid./
 • ( Want de vrucht van de Heilige Geest is in alle goedheid en rechtvaardigheid, en in waarheid)

Spreuken 3: 5-8/ Johannes 14: 26,27

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.
 • Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.
 • Zijt niet eigenwijs; vrees de HEERE, en wijk van het kwade.
 • Het zal een medicijn zijn voor uw navel, en een bevochtiging voor uw beenderen./
 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gezegd heb.
 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik haar u. Uw hart wordt niet bedroefd en zij niet bevreesd.

Weest paraat, want God zal deze huidige wereld vernietigen.

God is rechtvaardig, omdat HIJ aan ZIJN Woord houdt.

Bij de zondvloed werden de ongehoorzame mensen vernietigd met hun kinderen door water.

Binnenkort wordt deze wereld vernietigd door vuur. Ook de baby’s en kleuters en andere kinderen zullen branden.

Is God dan nog rechtvaardig? Ja! Omdat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen.

Christenen zijn verplicht, ja, het moet zo zijn, dat zij mensen moeten waarschuwen voor Gods toorn, die eraan komt. Hebben deze mensen niet geluisterd en ook degene die het gehoord moeten hebben, dan gaan zij en hun kinderen eraan door vuur?

 

Een geloof, zó groot!

 

Matthéüs 8: 5-13

 • Als nu Jezus te Kapérnaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd soldaten van een Romeins legioen, vragende Hem,
 • en heeft Hem gevraagd: Heere mijn knecht ligt thuis bij mij geraakt, en lijdt hevige pijnen.
 • En Jezus heeft hem gezegd: Ik zal komen en hem genezen.
 • En de hoofdman, antwoordde Hem: Heere! ik ben het niet waardig, dat Gij in mijn huis zoudt ingaan; maar spreek alleen een woord, en mijn knecht zal genezen.
 • Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, ik heb onder mij soldaten en ik zeg tot de ene: Ga! en hij gaat; en tot de andere: Kom! en hij komt; en tot mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.
 • Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en heeft gezegd tot degenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in geheel Israël, zo’n groot geloof niet gevonden.
 • Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oost en west, en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen;
 • en de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis [ omdat zij niet het geloof hadden als van deze hoofdman]; aldaar zal verdriet zijn, en teleurstelling.
 • En Jezus heeft de hoofdman gezegd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden is dat uur.

Jakobus 1: 5-8

 • En indien iemand van u de wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God verlangt, DIE een ieder eenvoudig geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
 • Maar dat hij ze in geloof verlangt, niet twijfelende; want wie twijfelt, is als een baar der zee, die door de wind op- en neergeworpen wordt.
 • Want die mens geloofd niet, dat hij iets ontvangen zal van de HEERE.
 • Een dubbelhartig man is veranderlijk in al zijn wegen.

1 Korinthe 13: 13

 • En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Als er geen geloof is, is er ook geen hoop, en zeker niet de liefde.

Geloven is gehoorzaam zijn aan God, door Jezus Christus.

Hoop is hopen dat uw geloof tot het eeuwig leven kan brengen.

Liefde is nodig om het geloof met de hoop tot volmaaktheid te brengen.

 

Geloof = vertrouwen.

Vanuit de duisternis, in het licht.

Psalm 18: 26-31

 • Bij de barmhartige houdt GIJ U barmhartig, bij de oprechte man houdt GIJ U oprecht.
 • Bij de reine houdt GIJ U rein, maar bij de verkeerde van hart bewijst GIJ U een worstelaar.
 • Want GIJ verlost het verdrukte volk, de hoge ogen vernedert GIJ.
 • Want GIJ doet mijn lamp lichten; de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.
 • Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur.
 • Gods weg is volmaakt, de rede van de HEEREN is doorlouterd; HIJ is een Schild voor allen, die op HEM betrouwen.

Jesaja 9: 1

 • Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dit volk zal een licht schijnen.

1 Johannes 1: 5/ Johannes 3: 33-36/Matthéüs 10: 27/ Johannes 8: 12

 • En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en geheel geen duisternis is in HEM./
 • Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is.
 • Want God heeft Jezus gezonden, en Hij spreekt de woorden van God; want God geeft Hem de Geest niet met mate.
 • De Vader heeft de Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven.
 • Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, de toorn van God blijft op hem./
 • Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat van de daken./
 • Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht der wereld, die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Johannes 3: 19-21

 • En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

 • Want een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
 • Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, wat zij in God gedaan hebben.

Matthéüs 5: 16

 • Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, DIE in de hemelen is, mogen verheerlijken.

Galaten 1: 10

 • Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ben ik geen dienstknecht van Christus.

 

De Rust van het Nieuwe verbond.

Leviticus 23: 2

 • Zes dagen zal men het werk doen, maar op de zevende dag is de Sabbath der rust, een heilige samenkomst; geen werk zult gij doen; het is de HEEREN Sabbath, in al uw woningen.

Veel christenen hebben de zevende dag als rustdag ingesteld, het is zelfs landelijk ingevoerd met de jaren. Is het wel de bedoeling, dat christenen dat doen? Het was voor het oude Israël. Als deze christenen de Sabbath-rust doen, moeten ze ook dit doen:

Leviticus 19: 27

 • Gij zult de hoeken van uw hoofd niet rond afscheren, ook zult gij de hoeken van uw baard niet verderven.

Neen! christen doen dat niet, maar doen dingen naar hun eigen begeerlijkheden en wijsheid. En dat zelfs het oude Israël Gods wetten niet gehouden hebben, zullen de ongehoorzame christenen dat ook niet doen. God zei zelfs dat ZIJN volk Israël een hardnekkig volk is ( Ex.32:9; Jes.48:4).

In de tijd dat Jezus op aarde was, deed Hij dingen, die Joden afkeurde. Bij een gelegenheid gebeurde dit van een genezing op de Sabbath.

Johannes 5: 5-9,16,17

 • En aldaar was een zekere mens, die acht en dertig jaar ziek was.
 • Jezus, Die hem zag liggen, en wist dat hij een lange tijd lag, heeft tot hem gezegd: Wilt gij gezond worden?
 • De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens, om mij te werpen in het badwater ( vers 2-5), wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder.
 • Jezus heeft gezegd tot hem: Sta op, neem uw draagbed op, en wandel.
 • En terstond werd de mens gezond, en nam zijn draagbed op en wandelde. En het was Sabbath op deze dag./
 • En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de Sabbath deed.
 • En Jezus antwoordde hun: MIJN VADER WERKT TOT NU TOE, EN IK WERK OOK.

1 Korinthe 1: 20,23-25

 • Waar is de wijze? Waar is de Schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze tijd? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt?/
 • -; doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden een ergernis, en de heidenen een dwaasheid;
 • maar nu, die geroepen zijn, beide, Joden en heidenen, prediken wij Christus, de kracht van God, en de wijsheid van God.
 • Want het dwaze van God is veel wijzer dan van mensen; en het zwakke van God is veel sterker dan van mensen.

Matthéüs 11: 27-30/ Hebreeën 4: 9-11

 • Alle dingen zijn Mij overgegeven van de Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader; noch kent iemand de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon openbaart.
 • Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ware rust geven.
 • Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en GIJ ZULT RUST VINDEN VOOR UW ZIELEN.
 • Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht./
 • Er blijft dan een rust over voor het volk van God.
 • Want die ingegaan zijn in ZIJN rust, heeft ook van zijn ( oude) werken gerust, gelijk God van de ZIJNE.
 • Laat ons dan gelijk als God, de rust ingaan, opdat niet iemand in het voorbeeld van de ongelovigheid valt.

Wie de zondagsrust handhaaft, moet dan ook alle wetten handhaven. Maar die in Christus zijn, zijn ingegaan in Zijn rust, de rust van God. Want:

Jakobus 2: 10

 • Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle

Het pad naar het eeuwig leven.

We worden geboren in zonde, we gaan dood vanwege de zonde.

Het pad van het leven, kan mogelijk zijn, om het eeuwige leven te krijgen.

Wanneer iemand het pad van het leven kiest, moeten zij voortdurend waakzaam zijn voor de greep en listen van de duivel ( Bait of Satan), de tegenpartij van het goede.

Het pad van het leven, kan men ingaan door Jezus Christus. Door Jezus Christus, kan men tot God naderen.

Het pad van het leven, is geen makkelijke weg, omdat het pad, de vleselijke manier van het leven afkeurt. Men moet het pad van het leven bewandelen met de geestelijke zin. Die alleen kan worden volbracht door de Gods Geest, Die Jezus Christus zenden kan vanuit God.

Op eigen houtje het pad van het leven bewandelen, door middel van de rechtvaardigheid, is niet zoals God het wilt.

Iemand kan alleen gerechtvaardigd worden, door de genade van God.

 

Geen aanstoot geven.

Markus 12: 30,31

 • En gij zult de HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
 • En het tweede aan dit gelijk, is deze: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.

Wie is uw naaste?

Romeinen 8: 14

 • Want zovelen die er zijn, die door de Geest van God geleid worden, die zijn de kinderen van God.

Romeinen 14: 13-21

 • Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft.
 • Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf; dan dat degene iets acht onrein te zijn, dat is onrein.
 • Maar indien uw broeder om de spijs bedroeft wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf die niet om de spijs, voor welke Christus gestorven is.
 • Dan dat uw goed niet gelasterd wordt.
 • Want het Koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door de Heilige Geest.
 • Want die Christus in deze dingen dient, is God welbehaaglijk, en aangenaam voor mensen.
 • Zo laat ons dan najagen, hetgeen tot de vrede, en hetgeen tot de lering onder elkander dient.
 • Verbreek het werk van God niet om de spijs. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens, die met aanstoot eet.
 • Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.

Matthéüs 18: 7

 • Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen ( om de loutering); doch wee de mens die de ergernis brengt!

De bestraffing tegen Petrus:

Matthéüs 16: 22,23

 • En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te corrigeren, zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden.
 • Maar Jezus, Zich omkerende, heeft gezegd: Ga weg achter Mij, satan! gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar die van de wereld.

 

 

De blokkade opheffen.

Spreuken 1: 20,23/ Openbaring 17: 1,2,6/ Openbaring 18: 3,4

 • De Opperste Wijsheid roept overluid daar buiten; Zij verheft Haar stem op de straten./
 • Keert u tot MIJN bestraffing; ziet, IK zal MIJN Geest u overvloedig uitstorten; IK zal MIJN Woorden u bekend maken./
 • En een uit de zeven Engelen, die de zeven schalen hadden, kwam tot mij, en heeft gezegd tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren;
 • met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij./
 • En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.-/
 • Terwijl uit de wijn des toorn haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de handelaars der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.
 • En ik hoorde een andere stem uit de hemelen, zeggende: Gaat uit van haar, MIJN volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen geen deel ontvangt.

Johannes 6: 44/14: 6,26/ 15: 26

 • Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, DIE Mij gezonden heeft, hem roept; en Ik zal hem opwekken op het laatste uur./
 • Jezus heeft gezegd..: Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen, dan door Mij./
 • Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb./
 • Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Romeinen 8: 1,8-11

 • Zo is er dan nu geen veroordeling voor degenen, die in Christus  Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest./
 • En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
 • Doch gij zijt niet naar het vlees aan het wandelen, maar naar de Geest, tenminste, als de Geest van God in u is. Maar zo iemand de Geest Die via Christus vanuit de Vader is, niet heeft, die heeft Hem niet.
 • En indien Christus in u is, zo is wel het lichaam dood om de zonden; maar de geest is vervuld door Gods Geest in leven om de gerechtigheid uit genade.
 • En indien de Geest van God, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal HIJ, DIE Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken, door ZIJN Geest, Die in u woont.

Conclusie, om de blokkade op te heffen van de eigen-wijsheid van het vlees?

Johannes 6: 63

 • De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreekt, zijn geestelijk en zijn het leven.

Spreuken 3: 5

 • Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw wijsheid niet.

 

 

God op de eerste plaats stellen.

Het voorbeeld van Christus:

Johannes 13: 12-15

 • Als Hij dan hun voeten gewassen had, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en heeft gezegd tot Zijn discipelen: Verstaat gij, wat Ik u lieden gedaan hebt?
 • Gij noemt Mij Meester en Heere; en gij hebt gelijk, want Ik ben het.
 • Indien dan Ik, de Heere en de Meester bent, uw voeten gewassen hebt, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen.
 • Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet.

Lukas 4: 18,19/ Markus 16: 15-18

 • De Geest van de HEERE is op Mij, daarom heeft HIJ Mij Gezalfd; HIJ heeft Mij gezonden, om de arme van geest het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken van hart zijn;
 • om de gevangenen in zonden te prediken vrijlating, en de blinden het zicht te geven, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des HEEREN./
 • En Hij heeft gezegd: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.
 • Die geloofd zal hebben, en in geloof gedoopt zal zijn, zal gezegend worden; maar die niet geloofd zullen hebben, zullen veroordeeld worden.
 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met vreemde talen zullen zij spreken,
 • slangen mogen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijk’s zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, opdat deze gezond zullen worden.

De boodschap aan Johannes de Doper:

Matthéüs 11: 4-6

 • En Jezus antwoordde en heeft gezegd tot de boodschappers: Gaat heen en boodschapt Johannes, hetgeen gij hoort en ziet:
 • De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en de arme van geest wordt het Evangelie verkondigd.
 • En gezegend is hij, die aan Mij niet geërgerd zal worden.

God op de eerste plaats stellen, via Jezus Christus, is niet een arts raadplegen, als men ziek is. Als men gezond wilt worden, moet men door handoplegging, Gods wil doen, om te genezen.

Een psychose, is bezeten zijn door de duivel. Het is niet de bedoeling dat men een psychiater raadpleegt om de desbetreffende persoon vol te pompen met medicijnen. Dit is precies wat de duivel wilt, een ziek persoon door medicijnen, een opgeblazen zombie maken.

Lukas 11: 20-26

 • Maar indien Ik door de vinger van God de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
 • Wanneer een sterke gewapende man zijn hof verdedigd, zo is al wat hij heeft in vrede.
 • Maar als één daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele bewapening, waar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.
 • Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergaderd in Gods Geest, die verstrooit.
 • Wanneer een onreine geest van de mens uitgeworpen is, zo gaat hij door dorre plaatsen, op zoek naar rust, en als hij die niet vinden kan, zal hij tot zichzelf zeggen: Ik zal weder keren in mijn woning, waar ik uitgevaren ben.
 • En terugkomende, vindt hij het geheel schoon en netjes.
 • Dan gaat hij heen, en neemt met zich zeven andere onreine geesten, bozer dan hemzelf; en de mens, die zich niet op God heeft vertrouwd wordt erger dan voorheen.

1 Korinthe 2: 10-14

 • Doch God heeft het ons geopenbaard door ZIJN Geest; want de Geest Zelf onderzoekt alle dingen, ook de diepten van God.
 • Want wie van de mensen weet, hetgeen van de mensen is, dan de geest van de mensen, die in hemzelf is? Alzo weet ook niemand, hetgeen van God is, dan de Geest van God alleen.
 • Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons uit God geschonken zijn;
 • Welke, wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen.
 • De natuurlijke mens ( zonder de Geest) begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God is; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.

Met een omweg geloven.?

Efeze 6: 11/ 1 Petrus 5: 8

 • Doet aan de gehele wapenrusting van God, opdat gij kunt staande blijven tegen de listige omleidingen van de duivel./
 • Zijt nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, opzoek naar degene die hij mogelijk zou kunnen verslinden.

De duivel gebruikt zijn tactiek, om mensen het Evangelie te laten geloven dat het ook anders kan. De omleidingen kan men zien als een weg, die geblokkeerd is, en het via een andere route gevonden kan worden. Dat is echter niet zijn doel, om mensen het Evangelie, de echte waarheid te laten vinden. Het is zijn doel om hen met bezigheden, het geloof doen ophouden, en met een leugen zou laten geloven, dat zij toch gered zouden, alleen maar om Jezus Naam.

 

Matthéüs 25: 1-13

 • Het Koninkrijk der hemelen zal vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen namen, en gingen uit, de bruidegom tegemoet.
 • Vijf van haar waren dwaas, en vijf waren wijs.
 • Die dwaas waren, namen haar lampen zonder de olie mee.
 • De vijf wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
 • Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
 • En ter middernacht geschiedde een groot geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
 • Toen stonden al die maagden op, en bereidde haar lampen.
 • De dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaat uit.
 • Doch de wijze maagden, antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en u niet genoeg is; maar gaat naar de verkopers, en koopt voor uzelf.
 • Als de dwaze maagden dan heengingen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
 • Daarna kwamen de dwaze maagden, aan de deur, zeggende: Heere, doe ons open!
 • En hij, hun ziende, heeft hun gezegd: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
 • Zo waakt dan; want gij weet de dag niet, noch het uur, in welke de Zoon des mensen komt.

De betekenis van de vijf wijze maagden is, dat zij vurig in de Heere bezig zijn, hun olie altijd bij hun dragende.

1 Korinthe 15: 57,58

 • Maar God zij geprezen, DIE ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
 • Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, niet wankelend, altijd overvloedig zijnde in het werk van de HEERE, als DIE weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.

De vijf dwaze maagden, hadden wel de lamp Jezus Christus, maar de olie hadden zij niet op voorraad, vanwege de bezigheden van hun leven, en het missen van de Heilige Geest met de tekenen van de gelovigen.

Matthéüs 13: 22/ Openbaring 3: 15,16

 • En die in de doornen gezaaid was, zijn deze, die het Woord horen, en aannamen; maar de zorgvuldigheid van de wereld, en de verleidingen van de materialisme, verstikken het Woord en het wordt onvruchtbaar./
 • Ik weet uw werken, dat gij niet koud zijt, noch vurig; och, of gij koud waart, of vurig!
 • Zo dan, omdat gij lauw zijt, en niet koud noch vurig, Ik zal u uit Mijn mond braken.