Onze gedachten op die van boven zetten.

Kolossenzen 3:2

 • Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op aarde zijn.

Matthéüs 6: 19-21, 31-33/ ( Lukas 17: 21)

 • Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verteerd, en waar dieven doorgraven en stelen;
 • maar vergadert u schatten in den hemelen, waar geen mot en roest verteerd, en waar dieven niet kunnen komen;
 • want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn./
 • Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
 • Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft.
 • Daarom, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en de gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden./
 • ( …want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen u lieden.)

Johannes 14: 27/ Jesaja 57: 20,21

 • Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld de vrede geeft, geef Ik u. Uw hart wordt niet ontroerd en niet versaagd./
 • Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar wateren werpen slijk en modder op.
 • De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Spreuken 3: 5/ Matthéüs 24: 6/ Matthéüs 6: 34

 • Vertrouw op de HEERE uw God, met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet./
 • En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet./
 • Zijt dan niet bezorgd tegen de dag van morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *