Vastgezet in het geloof:

Efeze 2: 13-16/ Efeze 3: 1/ Efeze 4: 4,5/ Filippenzen 3: 17

 • Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds ver was, nabij geworden door het bloed van Christus.
 • Want Hij is onze vrede, Die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels ( Matt.27:51) gebroken hebbende,
 • heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden der inzettingen; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende;
 • en opdat Hij beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan het kruis gedood hebbende./
 • Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt./
 • Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwe roeping;
 • één Heere, één geloof, één doop./
 • Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

Degene die vaststaan in het geloof, zullen niet wijken:

Markus 13: 22/ Jeremía 17: 7,8/ Galaten 5: 22

 • Want er zullen valse christenen, en valse leraars opstaan, en zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden, indien het mogelijk is, ook de uitverkorenen, te verleiden./
 • Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en in wiens vertrouwen den HEERE is!
 • Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.           ( Joh.7:38)/
 • Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Spreuken 8: 17-19, 34,35/ Johannes 10: 28-30

 • IK heb lief, die MIJ liefhebben; en die MIJ vroeg zoeken, zullen MIJ vinden.
 • Rijkdom en eer is bij MIJ, erfelijke waarden en gerechtigheid.
 • MIJN vrucht is beter dan uitgegraven goud, en van dicht goud; en MIJN inkomen dan uitgelezen zilver./
 • Gezegend is de mens, die naar Mij ( Jezus Christus) hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijne deuren.
 • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den HEERE./
 • En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal ze rukken uit Mijn hand.
 • Mijn Vader, DIE ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijne Vader.
 • Ik en de Vader zijn één.

 

Matthéüs 16: 24/ Filippenzen 3: 14

Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn kruis, en volg Mij./

Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, dat van boven is in Christus Jezus.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *