Wij schamen het Evangelie niet!

Romeinen 1: 16

 • Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een ieder, die gelooft, eerst de Jood, en ook de Griek ( wereld).

Markus 16: 15/ 2 Timothéüs 4: 2

 • En ( Jezus) zeide…: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen./
 • Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk, weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

Hebreeën 4: 16/ Matthéüs 28: 19,20/ Hebreeën 10: 35-37

 • Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
 • Gaat dan heen, onderwijst al de volken, deze dopende in den Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.
 • En ziet, Ik ben met u lieden al de dagen tot de voleindiging der wereld. Amen./
 • Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft.
 • Want gij hebt lijdzaamheid nodig, opdat gij, de wil van God gedaan hebbende, de belofte moogt wegdragen;
 • want: Nog een weinig tijd en Hij Die komen staat te komen, Die zal komen en niet vertoeven.

2 Timothéüs 3: 1,2,5/ Markus 8: 38

 • En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.
 • Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig./
 • -; hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht Gods verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze./
 • Want zo wie zich om Mij en Mijne woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, voor die zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal gekomen zijn in de heerlijkheid Zijne Vader, met de heilige Engelen.

1 Johannes 4: 16-18

 • En wij hebben bekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
 • Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.
 • Er is in de liefde Gods geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees heeft pijn, en die vreest ( om het Evangelie), is niet volmaakt in de liefde.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *