Geloven in vertrouwen.

Matthéüs 7: 7,8

 • Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
 • Want een ieder, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.

Jakobus 1: 5-8/ Titus 1: 16

 • En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert, DIE een ieder in mate geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
 • Maar dat hij ze begeert in geloof, niet twijfelende; want wie twijfelt, is als een baar der zee gelijk, die door de wind gedreven  en op- en neergeworpen wordt.
 • Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zou van de HEERE.
 • Een dubbelhartige is veranderlijk in al zijn wegen./
 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

Matthéüs 16: 24,25/ Spreuken 3: 5

 • Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neemt zijn martelpaal op, en volg Mij.
 • Want zo wie zijn leven zal willen behouden ( op eigen inzicht), die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal ( om op God te vertrouwen), om Mijnentwil, die zal het vinden./
 • Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw eigen inzicht niet.

Jakobus 2: 14-17,26

 • Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan het geloof hem zalig maken?
 • Indien er nu een broeder of zuster geen kleding zou hebben, en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel;
 • en iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftige van het lichaam, wat nuttigheid is dat dan?
 • Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood./
 • Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *