De ziel die zondigt zal sterven.

1 Korinthe 3: 13,14

 • -; een ieders werk zal openbaar gemaakt worden; want de oordeelsdag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig een ieders werk is, zal het vuur beproeven.
 • Zo iemand werk blijft ( wat het ook is), wat hij daarop gebouwd heeft, die zal voor dat werk loon ontvangen.

 

Spreuken 10: 2/ Spreuken 11: 5/ Ezechiël 18: 4

 • Schatten der goddeloosheid doet geen nut; maar de gerechtigheid redt van de dood./
 • De gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht; maar de goddeloze valt door zijn goddeloosheid./
 • Ziet, alle zielen zijn MIJNE; gelijk de ziel van een vader, alzo de ziel van de zoon, zijn van MIJ; de ziel, die zondigt, die zal voorzeker sterven.

 

Romeinen 1: 18/ 1 Johannes 3: 4

 • Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemelen over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden./
 • Een ieder, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

2 Petrus 2: 13,17

 • -; en zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijn zij vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in ..( gesprekken) met u zijn;-/
 • Deze zijn waterloze fonteinen, wolken van een gedreven wervelwind, die de donkerheid der duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt.

Johannes 3: 5,15,16/ 1 Johannes 4: 9,10

 • Jezus heeft geantwoord: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan./
 • -; opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven ontvangt.
 • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat HIJ ZIJN eniggeboren Zoon gegeven heeft tot losprijs, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven ontvangen zou./
 • Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God ZIJN eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
 • Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat HIJ ons heeft liefgehad, en ZIJN Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *