De liefde zal verkouden in de laatste dagen.

Matthéüs 24: 6,7,12

 • En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al deze dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.
 • Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen./
 • En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van vele verkouden.

Daniël 12: 7-10

 • En ik hoorde Die Man, bekleed zijnde met linnen, Die boven op het water van de rivier was, en Hij  hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemelen, en zwoer bij DIEN, DIE eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden, en een halve tijd, en als Hij zal voleindigd hebben te verstrooien de hand van het heilige volk, al deze dingen voleindigd zullen worden.
 • Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet; en ik vroeg: Mijn Heere! wat zal het einde zijn van deze dingen?
 • En Hij heeft gezegd: Ga heen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot de tijd van het einde.
 • Velen zullen gereinigd en wit gemaakt, en gelouterd worden; doch de goddelozen zullen meer goddeloos handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.

Oorzaak van het verkouden van Gods liefde:

Spreuken 22: 5

 • Doornen en strikken zijn in de weg der verkeerden;-

Matthéüs 13: 3-7, 18-22

 • En ( Jezus)  sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien.
 • En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg; en de vogels kwamen en aten het op.
 • En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het ging terstond op, maar omdat het geen diepte van aarde had;
 • kwam de zon, zo was het verbrand, omdat het geen wortel had, en is verdord.
 • En weer een ander deel viel  bij de doornen; en terwijl de doornen opgroeide, verstikte het zaad.-/
 • Gij dan, hoort de gelijkenis van de zaaier.
 • Als iemand dat Woord van het Koninkrijk hoort, en niet verstaat, zo komt de duivel, en rukt het weg uit zijn hart, wat gezaaid was; deze zijn degenen, die bij de weg gezaaid waren.
 • Maar die op de steenachtige plaatsen bezaaid waren, zijn deze, die het Woord horen, en dat terstond met vreugde ontvingen;
 • deze zijn het die geen wortel in zichzelf hebben, maar voor een tijd zijn zij er; en wanneer de verdrukking of vervolging komt, om het Woord Gods, zo wordt het terstond geërgerd, en wandelen niet meer met God.
 • En die bij de doornen bezaaid waren, deze zijn het, die het Woord horen, maar de zorgzaamheid van het leven, en de materialisme, en de drukke bezigheden, verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *